Rapportserie

Her finner du alle rapporter i rapportserien, samt de årlige rapportene zoonoserapporten og NORM-VET. Rapporter fra våre overvåkingsprogrammer finner du her.

2021

1a - 2021: Arbeid med fiskevelferd på settefiskanlegg 
1b - 2021: Work with fish welfare in hatcheries
2 - 2021: Risiko for smitte i forbindelse med innlands fiskeoppdrett
3 - 2021: Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) 2020
4 - 2021: Fallviltundersøkelser - freda arter - Rapport over undersøkt
fallvilt og fallviltets dødsårsak i 2020

13 - 2021: The surveillance programme for Chronic Wasting Disease (CWD) in free ranging and captive cervids in Norway 2020
19 - 2021: The surveillance programme for Salmonella spp. in live animals, eggs and meat in Norway 2020
20 - Antimikrobiell resistens hos dyr og i mat - status i Norge i 2020
26 - 2021: The surveillance programme for methicillin resistant Staphylococcus aureus in pigs in Norway 2020
28 - 2021: The surveillance programme for Campylobacter spp. in broiler flocks in Norway 2020
30 - 2021: Patogene Yersinia enterocolitica i svineprodukter
33 - 2021: Kartlegging av ILAV HPR0 i settefiskanlegg
35 - 2021: The surveillance programme for Gyrodactylus salaris in Atlantic salmon and rainbow trout in Norway 2020
36 - 2021: The post-treatment surveillance programme for Gyrodactylus salaris in Norway 2020
37 - 2021: The surveillance programme for Aphanomyces astaci in Norway 2020
38 - 2021: Healt monitoring of wild anadromous salmonids in freshwater in Norway 2020
39 - 2021: The surveillance programme for resistance in salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) in Norway 2020
40 - 2021: Sporing av lakseunger til oppholdssted i Nidelva (Arendalsvassdraget) ved analyse av grunnstoff i fiskens skjell
41a - 2021: Fiskehelserapporten 2020
42 - 2021: Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2020
44 - 2021: Veterinærinstituttets årsrapport 2020
46 - 2021: The surveillance programme to document absence of Atlantic salmon (Salmo salar) and G. salaris in the River Drammenselva upstream of Hellefossen in Norway 2020

2020

1 - 2020: Report on the Norwegian-Mongolian mission NOR-MON-HEALTH
2 - 2020: Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2019
3 - 2020: Fallviltundersøkelser - freda arter: Årsrapport 2019
4 - 2020: Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2019
5a - 2020: Fiskehelserapporten 2019
6 - 2020: (kommer)
7 - 2020: Laksepox: Smittesporing i fisk og miljøprøver, sanering av anlegg og mulig vertikal overføring
8 - 2020: Kartlegging og overvåking av skrantesjuke
(CWD) 2016-2019

10 - 2020: Veterinærinstituttets årsrapport 2019
11 - 2020: Utryddelse av mort og gjedde fra Hallumtjern og Holteputten i Jevnaker og Lunner kommuner
12 - 2020: Risikovurdering - Import av rogn og gytefisk fra Vänern til Femund- og Trysilvassdraget
13 - 2020: The Norwegian Zoonoses Report 2019
14 - 2020: Villsvinhelserapport for 2018 og 2019
15 - 2020: Rutinemessig publisering av forbruksdata VetReg
16a - 2020: Alfakloraloseforgiftning hos katt og hund – et prosjekt
17 - 2020: Risikomodell for kvantifisering av
luseindusert dødelighet på villaks for
2020

18 - 2020: Genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2018
19 - 2020: Dyrehelserapporten 2019
20 - 2020: Antimikrobiell resistens hos dyr og i mat - status i Norge i 2020
21 - 2020: Genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2019
22a - 2020: Overvåkningsprogrammene 2019 - Sammenstilling av resultater
22b - 2020: Surveillance Programmes 2019 - Summary of results
23 - 2020: Radioaktivitetsmåling av grassurfôr i Norge høsten 2019
24 - 2020: Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar Farming AS
25 - 2020: Samarbeidsprosjektet villaksnæring - havbruksnæring, sportsfiske Troms 2020
26 - 2020: Tungmetaller i slam nedstrøms dam i Namsvatnet
27 - 2020: NVI-NORAD Knowledge Bank Collaboration - Proposal for Africa

2019

Rapportserie

1 - 2019: Fallviltundersøkelser - freda arter. Årsrapport 2018
2 - 2019: Gytefiskundersøkelser i Åelvvassdraget og Hollaelva, Hemne kommune 2018
3 - 2019: Knowledge and knowledge gaps on azole resistance in a One Health perspective
4 - 2019: Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2018
5 - 2019: (Kommer)
6a - 2019: Fiskehelserapporten 2018 (norsk)
6b - 2019:Fish Health Report 2018 (engelsk)
7 - 2019: Referansefunksjoner 2018
8 - 2019: Bekjempelse av introdusert abbor og gjedde i Glennsettjønna, Trondheim i 2018
9 - 2019: Rotenonbehandling mot gjedde på Leksdal statsallmenning i Stjørdal kommune
10 - 2019: Veterinærinstituttets årsrapport 2018
11 - 2019: (Kommer)
12 - 2019: Reetablering av laks i Vefsna nedstrøms Laksforsen. Sluttrapport for aktiviteten i 2013-2018
13 - 2019: Epidemiologisk studie av Kardiomyopatisyndrom (CMS): Spredning, risikofaktorer og sykdomsforløp i norsk lakseoppdrett (CMS-Epi) 
14 - 2019: Dyrevelferd i settefiskproduksjonen - Småfiskvel
14b - 2019 Animal welfare in fish hatcheries - SMÅFISKVEL
15 - 2019: (Kommer)
16 - 2019: Antikoagulerende rodenticider hos rovdyr
17 - Sporing av rømt oppdrettslaks i Frøyfjorden basert på grunnstoffanalyser i skjell
18 - 2019: (Kommer)
19 - 2019: The use of electricity to protect buildings against rodents - Results from an experimental study
20 - 2019: Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2018
21 - 2019: Reetableringsprosjektet i Raumaregionen - Årsrapport 2018
22 - 2019: Lakselus prosjekt Rogaland 2017 - 2018 Modellsammenligninger og lusekalkulator
23 - 2019: Risikomodell for kvantifisering av luseindusert dødlighet for villaks for 2019
24 - 2019: Bekjempelse av gjedde i Sikavassdraget og Ålvatnet
25 - 2019: The Norwegian Zoonoses Report 2018 
26a - 2019: Overvåkningsprogrammene - Sammenstilling av resultater 2018
26b - 2019: Surveillance programmes - summary of results 2018
27 - 2019: Radioaktivitet i beitevekster høsten 2018
28 - 2019: Forekomst og effekter av mikroplast i dyr langs kysten
29 - 2019: Infeksjoner med parasitten Nucleospora cyclopteri (Microsporidia) i rognkjeks, Cyclopterus lumpus
30 - 2019: Hydrologiske undersøkelser i Sagelvvassdraget i Malvik kommune
31 - 2019: Radioaktivitet i villrein, elg og hjort fra Nordfjella høsten 2017

Andre rapporter

An overview of emerging diseases in the salmonid farming industry - Technical report

2018

NORM-VET 2017
1a - 2018: Fiskehelserapporten 2017 (norsk)
1b - 2018: Fish Health Report 2017
2 -  2018: Epidemiologisk studie av sammenhenger mellom melanin i filét hos laks og virusinfeksjoner og andre produksjonsvariabler 
3 - 2018: Veterinærinstituttets faglig aktivitetsrapport 2017
4 - 2018: Betydning av ILAV HPR0 for utbrudd av ILA
5 - 2018: Antibakterielle midler til oppdrettsfisk og rensefisk – rekvireringer, forbruk og diagnoser 2013-2017
6 - 2018: Antibiotic resistance in terrestrial wild mammal species in Norway - roe deer and wild reindeer as indicators species
7 - 2018: Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2017
8 - 2018: Bekjempelse av mort i sju vatn i Bymarka, Trondheim kommune, i 2016
9 - 2018: Veterinærinstituttets årsrapport 2017
10 - 2018: Emamektin benzokat mot lakselus -Forbruk og behandlingsstrategier vurdert med tanke på resistens
11 - 2018: Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen - Årsrapport 2017
12 - 2018: Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus og risikovurdering
13 - 2018: Kartlegging av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) i 2016 og 2017 
14 - 2018: Reetableringsprosjektet i Raumaregionen - Årsrapport 2017
15 - 2018: Zoonotiske E. coli hos storfe
16 - 2018: Genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2017
17 - 2018: Investigation of tilapia mortality in Ghana
18 - 2018: Miljøgifter i hubro i Norge 1994-2014 - Rottegifter, klororganiske forbindelser og toksiske metaller
19 - 2018: Standardisering av AGD-gjellescore. Enhetlig gjellescoring basert på data fra eksperimentelle forsøk og oppdrettsanlegg for laks
20a - 2018: Overvåkningsrogrammene - Sammenstilling av resultater 2017
20b - 2018: Surveillance programmes - summary of results 2017
21 - 2018: Beregnet produksjon av smittsomme lakseluslarver
22 - 2018: Telling av lakselus - Hvordan forstå og håndtere usikkerheten i telleresultatene
23 - 2018: The Norwegian Zoonoses Report 2017
24 - 2018: Mulig å rotenonbehandle Foldsjøen for å fjerne introdusert gjedde? Vurderinger ut fra hydrologiske forhold i Foldsjøen og Homlavassdraget, Malvik kommune, Trøndelag
25 - 2018: Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2018
26 - 2018: Rotenonbehandling av lille Kolbotnvann i Oppegård kommune. En etablering av et salamanderrefugium
27 - 2018: Triploid laks – mottakelighet for smittsomme sykdommer
28 - 2018: Rotenonbehandling av Gjettjønna i Røros kommune i 2017

2017

NORM-VET 2016
1 - 2017: Kardiomyopatisyndrom (CMS) hos laks. Sykdomsutvikling – Agens – Epidemiologi
2 - 2017: Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2016
3 - 2017: Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdraga – Sluttrapport
4a - 2017: Fiskehelserapporten 2016
4b - 2017: Fish health report 2016 (in English) 
5 - 2017: Sluttrapport for FarmSalmTrack – sporing basert på grunnstoff i fiskens skjell
6 - 2017: Mekanisk avlusing med FLS-avlusersystem - dokumentasjon av fiskevelferd og effekt mot lus
7 - 2017: Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2016
8 - 2017: Produksjon av lakselus i oppdrett, estimert lusepåslag og vurdering av luseindusert dødelighet for villaks innen produksjonsområder for oppdrettslaks
9 - 2017: Nivåer av tungmetaller, rottegifter og organiske miljøgifter i norske hubroer fra 1998-2014
10 - 2017: AGD-behandlingsstrategier - Dose-respons-studier med hydrogenperoksid og ferskvann
11 - 2017: Antimicrobial resistance in the Norwegian environment - red fox as an indicator
12 - 2017: Velferdsbehov hos kaniner
13 - 2017: Storfekjøttproduksjon i fjellregionen - med vekt på bærekraft og dyrevelferd
14 - 2017: Videreutvikling av styringsverktøy for kontroll av lakselus i oppdrett
15 - 2017: Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2016
16 - 2017: Utredning av bevaringstiltak for fisk i Drammensregionen
17 - 2017: Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen - Årsrapport 2016
18a - 2017: Zoonoserapporten 2016
18b - 2017: The Norwegian zoonoses report 2016 (English)
19 - 2017: Genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2016
20 - 2017: Veterinærinstituttets faglige aktivitetsrapport 2016
21 - 2017: Evaluering av radioaktivitetsovervåking av sau i Norge
22a - 2017: Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen 2015 - 2016
22b - 2017: Vedlegg til Veterinærinstiuttets rapport 22a-2017: Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen 2015 - 2016
23 - 2017: Risikomodell for kvantifisering av luseindusert dødelighet på villaks
24a - 2017: Overvåkingsprogrammene – Sammenstilling av resultater 2016
24b - 2017: Surveillance Programmes – Summary of results 2016
25 - 2017: Bekjempelse av ørekyte på Hardangervidda 2013 
26 - 2017:  Rotenonbehandling av Råvatnet og Bjørgtjønna i Stjørdal kommune
27 - 2017: AGD - behandlingsstrategier - resistensutvikling hos Paramoeba perurans ved hydrogenperoksidogferskvannsbehandling
28 - 2017: (kommer)
29 - 2017: Veterinært legemiddelregister (VetReg) – datakvalitet for antibakterielle midler
30 - 2017: Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2017
31 - 2017: (kommer)
32 - 2017: Befaring av vannskillet mellom Tornevassdraget og Signaldalsvassdraget- Vandringsmuligheter for fisk og muligheter for bygging
av fiskesperre
33 - 2017: Gytefiskundersøkelser i Hollaelva, Søa- og Åelvvassdragene, Hemne kommune, 2017
34 - 2017: Fallviltundersøkelser - freda arter

2016

NORM-VET 2015
1 - 2016: Risikovurdering for smitte med Gyrodactylus salaris til norske elver i Troms og Finnmark fra grenseområder i Russland, Finland og Sverige
2 - 2016: Akutt dødelighet hos rognkjeks
3a - 2016: Fiskehelserapporten 2015
3b - 2016: Fish health report 2015 (English)
4 - 2016: Veileder Listeria
5 - 2016: Felttest av ultralyd mot lakselus
6 - 2016: Erfaringer med Pankreassykdom i norsk lakseoppdrett
7 - 2016: Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids i Norway
8 - 2016: Veterinærinstituttets faglige årsrapport
9a - 2016: Zoonoserapporten 2015
9b - 2016: The Norwegian zoonoses report 2015 (English)
10 - 2016: Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen, årsrapport 2015
11 - 2016: Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Ranaelva
12a - 2016: Overvåkningsprogrammene - sammenstilling av resultater 2015
12b - 2016: Surveillance programmes - summary of results 2015 (English)
13 - 2016: Spredningsmodell og samfunnsøkonomisk analyse av tiltak mot LA-MRSA
14 - 2016: Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2015
15 - 2016:  Pilotflåte Helixir - dokumentasjon av fiskevelferd og effekt mot lus. Del 1 uten legemiddel
16 - 2016: Sekvensering og statistisk analyse i forbindelse med kråsproblemer hos kylling i 2015/2016 (Fjørfe – sykdom)
17 - 2016: Forslag til håndtering av falske positive og negative lusetellinger ved lave lusetall
18 - 2016: En risikovurdering av import av levende storfe til Norge fra Sverige, Danmark, Nederland, Frankrike, Storbritannia, New Zealand og Canada
19 - 2016: Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra
Drammensvassdraget: nye salinitetsdata
20 - 2016: (kommer)
21 - 2016: Use of therapeutic agents against salmon lice in Norwegian Aquaculture
22 - 2016: Use of Antibiotics in Norwegian Aquaculture
23 - 2016: Gytefisktellinger i Søa- og Åelvvassdragene, Hemne kommune

2015

NORM-VET 2014
Zoonoserapporten 2014
The Norwegian zoonoses report 2014 (English)
Fiskehelserapporten 2014
Fish Health Report 2014 (English)
1 - 2015: Høringsutkast til Risikovurdering for smitte med Gyrodactylus salaris til norske elver i Troms og Finnmark fra grenseområder i Russland, Finland og Sverige
2 - 2015: Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus – analyse av feltdata – Delrapport Permaskjørt A5
3 - 2015: Samarbeidsprosjektet Elvene rundt Trondheimsfjorden, Havbruksnæringsmiljøfond og Salmar ASA 2014
4 - 2015: Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i vassdrag i smitteregionen Rauma 2013-2014
5 - 2015: Pankreassykdom hos laksefisk – en review med fokus på forebygging, kontroll og bekjempelse
6 - 2015: Veterinærinstituttets faglige aktivitetsrapport 2014
7 - 2015: Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene. Årsrapport for aktiviteten i 2014
8 - 2015: Proliferativ gjellebetennelse hos oppdrettslaks i sjøvann – patologi, utvalgte agens og risikofaktorer
9 - 2015: Utvikling av amøbegjellesykdom (AGD) hos laks i tre oppdrettsanlegg i 2013-2014
10 - 2015: Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway
11 - 2015: Tilsyn med genmodifisering i næringsmidler, fôrvarer og såvarer 2014
12 - 2015: Helsetjenesten for kultiveringsanlegg – Årsrapport 2014
13a - 2015: Termisk avlusning av laksefisk -dokumentasjon av fiskevelferd og effekt
13b - 2015: Thermal de-licing of salmonid fish - documentation of fish welfare and effect (English)
14 - 2015: Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen - Årsrapport for aktiviteten i 2014
15 - 2015: Risk of disease transfer with wellboats in Norway - Technical report
16 - 2015: Kalvestell i norsk og svensk økomelkproduksjon. Resultater fra en spørreundersøkelse
17 - 2015: Samarbeidsprosjektet Elvene rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2015

2014

NORM-VET 2013
Zoonoserapporten 2013
The Norwegian zoonoses report 2013 (English)
Fiskehelserapporten 2013
Fish Health Report 2013 (English)
1 - 2014: Development of injection and cohabitation challenge models for atypical Aeromonas salmonicida in farmed ballan wrasse (Labrus bergylta)
2 - 2014: Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen (med vedlegg til rapport)
3 - 2014: Fremmedstoffprogrammet 2013
4 - 2014: Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway
5 - 2014: Rapport overvåkingsprogram - fôr til landdyr
6 - 2014: Helsetjenesten for kultiveringsanlegg - Årsrapport 2013
7 - 2014: Assigning origins of escaped farmed salmon (Salmo salar L.) by naturally occurring trace elements in scales – a test of concept (Will be released the last half of 2015)
8 - 2014: Spredningsscenarier for LA-MRSA i norsk svineproduksjon
9 - 2014: Tilsyn med genmodifisering i såvarer, fôrvarer og næringsmidler 2013
10 - 2014: Development of injection and cohabitation challange models for Vibro anguillarum serotype o1 in farmed ballan wrasse (Labrus bergylta)
11 - 2014: Veterinærinstituttets faglige aktivitetsrapport 2013
12 - 2014: Rensefiskhelse - kartlegging av dødelighet og dødelighetsårsaker
13 - 2014: Spredning av parasitter og nye fiskearter til vann og vassdrag i Finnmark - sannsynlighet og konsekvenser
14 - 2014: Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene. Årsrapport for aktiviteten i 2013
15 - 2014: Bruk av dekken på hester i Norge. Resultater fra en nettbasert spørreundersøkelse i 2014
16 - 2014: Import risk assessment for frozen cattle semen from Norway to Iceland

2013

NORM-VET 2012
Zoonoserapporten 2012
The Norwegian zoonoses report 2012 (English)
Fiskehelserapporten 2012
Fish Health Report 2012 (English)
1 - 2013: Handlingsplan mot Campylobacter i slaktekylling - Resultater fra overvåking 2012
2 - 2013: Annual report on health monitoring of wild anadromuous salmonids in Norway
3 - 2013: Oppklaring av yngeldødelighet
4 - 2013: Fremmedstoffprogrammet 2012
5 - 2013: Rabiesundersøkelse av fangsta fjellrev på Svalbard
6 - 2013: Meldrøyekontroll av fôrkorn - Claviceps purpurea og ergotalkaloider
7 - 2013: Sluttrapport: Smittestoffer i vegetabilske næringsmidler
8 - 2013: Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)
9 - 2013: Mattilsynets overvåkingsprogram for mykotoksiner i næringsmidler i 2012
10 - 2013: Tilsyn med genmodifisering i såvarer, fôrvarer og næringsmidler 2012
11 - 2013: Kan utilsiktede utslipp av genmodifiserte mikroorganismer utgjøre en risiko for miljø og helse?
12 - 2013: Helsetjenesten for kultiveringsanlegg - Årsrapport 2012
13 - 2013: Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene - Årsrapport 2012
14 - 2013: Mykotoksiner i forråvarer
15 - 2013: Parasittologisk og serologisk undersøkelse av prøver fra gatehunder importert til Norge fra land i Øst-Europa
17 - 2013: Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden, Havbruksnæringens Miljøfond og SalMar ASA 2013 

2012

NORM-VET 2011
Zoonoserapporten 2011
The Norwegian zoonoses report 2011 (English)
Fiskehelserapporten 2011
Fish Health Report 2011 (English)
1 - 2012: Risikovurdering for import av yorkshirepurker og -sæd fra Nederland
2 - 2012: Handlingsplan mot Campylobacter i slaktekylling - Resultater fra overvåking 2011
3 - 2012: Tiltak mot Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen. Aktivitetsrapport 2011
4 - 2012: Helsetjenesten for kultiveringsanlegg. Årsrapport 2011
5 - 2012: Mattilsynets overvåkingsprogram for mykotoksiner i næringsmidler i 2011
6 - 2012: Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene. Årsrapport for aktiviteten i 2011
7 - 2012: Forslag til førstegenerasjons målemetode for miljøeffekt
8 - 2012: Fremmedstoffprogrammet 2011
9 - 2012: Bekjempelsen av PD 2007- 2011 - en evaluering
10 - 2012: Tilsyn med genmodifisering i såvarer, fôrvarer og næringsmidler 2011
11 - 2012: Importrisikovurdering av gatehunder fra Øst-Europa
12 - 2012: Kartlegging av potensielt sykdomsfremkallende Escherichia coli i kjøtt importert fra tredjeland
13 - 2012: Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2012
14 - 2012: Tilleggselver til samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2012
 

2011

NORM-VET 2010
Zoonoserapporten 2010
The Norwegian zoonoses report 2010 (English)
Fiskehelserapporten 2010
Fish Health Report 2010 (English)
1 - 2011: Gruppemerking av laksefisk på øyerognstadiet
2 - 2011: Behandling av Steinkjervassdragene mot Gyrodactylus salaris august 2005
3 - 2011: Tiltak mot Gyrodactylus salaris i Steinkjerregionen 2008 og 2009
4 - 2011: Tiltak mot Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen. Aktivitetsrapport 2010
5 - 2011: Campylobacter handlingsplan - resultater fra 2010
6 - 2011: Bluetongue serotype 8 outbreak in Norway
7 - 2011: Risikovurdering for spredning av pancreas disease virus (PD-virus) ved bruk av leppefisk
8 - 2011: Fremmedstoffprogrammet 2010
9 - 2011: Evaluering av lusetellingsprotokoll og bioassay for nedsatt følsomhet mot lakselusmidler
10 - 2011: Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk sauenæring: konsekvenser for dyrehelse og folkehelse
11 - 2011: Gyrodactylus salaris funnet på røye (Salvelinus alpinus) i Fustvatnet (Nordland); Patogen for laks?
12 - 2011: Parasitter på vill og oppdrettet torsk - en sammenligning
13 - 2011: Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi – smittehygiene og fiskevelferd
14 - 2011: Vurdering av effekter av PDfri prosjektet 2008-2010
15 - 2011: Helsetjenesten for kultiveringsanlegg - Årsrapport 2010
16 - 2011: Skjellkontroll for SalMar ASA og ERT
17 - 2011: Standard metodikk og protokoller for løpende obduksjon av rovdyr
18 - 2011: Reetableringsprosjektet i Ranelva og Røssåga 2005-2010. Sluttrapport
19 - 2011: Sluttrapport E. coli O111 og O145 hos sau

2010

NORM-VET 2009
Zoonoserapporten 2009
The Norwegian zoonoses report 2009 (English)
Fiskehelserapporten 2009
Fish Health Report 2009 (English)
1 - 2010: Bekjempelse av signalkreps (Pasifastacus leniusculus) på Ostøya i Bærum kommune
2 - 2010: Overvåkingsprogrammet for blåtunge 2009 - en vurdering
3 - 2010: Campylobacter handlingsplan - resultater fra 2009
4 - 2010: Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi
5 - 2010: Behandling med aluminiumsulfat (AlS) og CFT-Legumin mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2009
6 - 2010: Eksperimentelle studier av aluminiumstoksisitet på Gyrodactylus salaris
7 - 2010: Forekomst av pinnatoksiner i norske skjell
8 - 2010: Tiltak mot Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen. Aktivitetsrapport 2009
9 - 2010: Risikoprofil for sykdommer i norsk fiskeoppdrett
10 - 2010: Solbeskyttelsesprodukter: UVA-beskyttelse og merking 2009
11 - 2010: Mekanisk fjerning av lakselus - test av ejektorpumpe fra Flatsetsund Engineering AS
12 - 2010: Dyrevernmessige konsekvenser ved bekjempelse av rotter og mus
13 - 2010: Helsetjenesten for kultiveringsanlegg: Årsrapport 2009
14 - 2010: Fremmedstoffprogrammet 2009
15 - 2010: Evaluation of the surveillance and control programme for VHS and IHN
17 - 2010: Evaluering av metoder for badebehandling mot lakselus i stormerd
18 - 2010: Dyrevelferdsmessige utfordringer ved rehabilitering av oljeskadd fugl
19 - 2010: Fiskehelsemessige aspekter i forhold til oppdrett av røye (Salvelinus alpinus) i merder
20 - 2010: Reetableringsprosjektet for Ranelva og Røssåga. Årsrapport 2009

2009

NORM-VET 2008
Zoonoserapporten 2008
The Norwegian zoonoses report 2008 (English)
Fiskehelserapporten 2008
Fish Health Report 2008 (English)
1 - 2009: Slaktesystemer for laksefisk i 2008 - fiskevelferd og kvalitet
2 - 2009: Kartlegging av E. coli hos sau - resultater fra prøver samlet inn i 2007
3 - 2009: Fremmedstoffprogrammet 2008
4 - 2009: Handlingsplan mot Campylobacter spp. i slaktekylling - resultater 2008
5 - 2009: Kartlegging av E. coli hos sau - sluttrapport
6 - 2009: Blåtunge i Norge - status og risikovurdering per mai 2009
7 - 2009: Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer - Årsrapport 2008
8 - 2009: Helsetjenesten for kultiveringsanlegg. Årsrapport 2008
9 - 2009: Innslaget av kultivert laks i Nidelva i 2005-2007
10 - 2009: Tiltak mot Gyrodactylus salaris i Lærdalsregionen i 2008
11 - 2009: Nasjonalt meldesystem og register for alvorlige allergiske reaksjoner på mat
12 - 2009: Reetableringsprosjektet for Ranaelva og Røssåga 2008
13 - 2009: Faglig vurdering av behov for kontrolltiltak overfor Flavobacterium psychrophilum i norsk laksefiskproduksjon
14 - 2009: Calf welfare in organic herds - proceedings fram a workshop
15 - 2009: Dokumentasjon av metode for retningsorientering av laks før slaktebedøving
16 - 2009: Bekjempelse av sik (Coregonus lavaretus) i Alsettjønna i Selbu kommune
17 - 2009: Bekjempelse av mort (Rutilus rutilus) i Ålmotjønna i Rissa kommune
18 - 2009: Molekylærbiologisk deteksjon av genmodifisert sebrafisk (GloFish)

2008

NORM-VET 2007
Zoonoserapporten 2007
The Norwegian zoonoses report 2007 (English)
Fiskehelserapporten 2007
Fish Health Report 2007 (English)
1 - 2008: Campylobacter spp. hos kalkun og kylling i Norge
2 - 2008: Slakting uten bedøving før avblødning
3 - 2008: Bekjempelse av VHS i Storfjorden
4 - 2008: Handlingsplan mot Campylobacter spp. i slaktekylling - resultater 2007
5 - 2008: Import Risk Assessment of boars from Norway to Iceland
6 - 2008: Fremmedstoffprogrammet 2007
7 - 2008: Potensiale for naturlig produksjon av laks i et område i Beiarelva
8 - 2008: Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer - Årsrapport 2007
9 - 2008: Tiltak mot Gyrodactylus salaris i Beistadfjorden. Årsrapport 2007
10 - 2008: Tiltak mot Gyrodactylus salaris i Halsfjorden. Årsrapport 2007
11 - 2008: Rotenonbehandling av Steinkjervassdragene 2001 og 2002
13 - 2008: Avlusing i stormerd - resultater fra en spørreundersøkelse
14 - 2008: Helsetjenesten for kultiveringsanlegg- Årsrapport 2007
15 - 2008: Bekjempelse av signalkreps og sørv i Dammane landskapsvernområde
16 - 2008: Bedøving og avliving av tifotkreps
17 - 2008: Smittetesting for ILA i laksefamilier
18 - 2008: Reetableringsprosjektet for Ranelva og Røssåga - årsrapport 2007
19 - 2008: Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)

2007

NORM-VET 2006
Zoonoserapporten 2006
Fiskehelserapporten 2006
Fish Health Report 2006 (English)
1 - 2007: Handlingsplan mot Campylobacter spp. hos slaktekylling
2 - 2007: Tarmsvulster hos stamfisk laks - epidemiologisk undersøkelse
3 - 2007: Bekjempelse av signalkreps i Dammane landskapsvernområde
4 - 2007: Evaluering av overvåkingsprogrammet for Brucella melitensis hos sau
5 - 2007: Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer - Årsrapport 2006
6 - 2007: Infectious Salmon Anaemia (ISA)
7 - 2007: Fremmedstoffprogrammet 2006
8 - 2007: Sanering av rød hønsemidd ved oppvarming og foximbehandling av tomme hønehus
9 - 2007: Risk Assessment of the Spread of Nodavirus Between Cod Farms
10 - 2007: Funksjonelle parametere ved bedøving/avliving på slakteri: krav til metode og utstyr
11 - 2007: Kartlegging av E. coli hos sau
12 - 2007: Velferdsspørsmål i svinehold
13 - 2007: Kunnskapsstatus knyttet til mattrygghet og smittespredning i kjøtt og kjøttprodukter

2006

NORM-VET 2005
Zoonoserapporten 2005
Fiskehelserapporten 2005
Fish Health Report 2005 (English)
1 - 2006: Risiko for smitte med høypatogen aviær influensa (HPAI) H5N1 fra ville fugler til fjørfe i Norge
2 - 2006: Kardiomyopatisyndrom (CMS) i Norge
3 - 2006: Handlingsplan mot Campylobacter spp. hos slaktekylling
4 - 2006: Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdraget og Figga
5 - 2006: Kartlegging av peanøtt i et utvalg produkter merket med 'kan inneholde spor av nøtter'
6 - 2006: Krepsepest - smitteforhold i norske vassdrag og forebyggende tiltak
7 - 2006: Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer - Årsrapport 2005
8 - 2006: Fremmedstoffprogrammet 2005
9 - 2006: Risikovurdering ved import av tropiske reker fra Hawaii for oppdrett i Norge
10 - 2006: Storskala avliving av fjørfe

Eldre rapporter

2005 - Zoonoserapporten 2004
2005 - En vurdering av risiko for spredning av Gyrodactylus salaris knyttet til ulike potensielle smitteveier
2005 - Report Prion protein alleles distribution Norwegian sheep
2005 - Probability of rabies entry to Norway through dogs and cats
2005 - Overvåkingsprogrammet for BSE/BSurvE
2005 - Overvåkingsprogrammet for BSE - nye OIE krav
2005 - Utredning om CO2 bedøving av gris
2005 - Risikovurdering for smitte av høypatogen aviær influensa fra villfugl til fjørfe
2005 - Sanering av rød hønsemidd
2005 - Utbrudd av ILA i Norge i 2004
2004 - Zoonoserapporten 2003
2004 - Outbreaks of ISA in Norway
2004 - Polarrevprosjektet - sluttrapport
2004 - Vaksinasjon av hund og katt i Norge
2003 - Zoonoserapporten 2002
2003 - Kvikksølvnivåer i muskel hos vågehval i 2002
2003 - Gyrodactylus salaris i Drammensvassdraget
2002 - Zoonoserapporten 2001
2002 - Miljøproblemer i forbindelse med oppdrett av torsk
2002 - Hjertesprekk hos norsk oppdrettslaks
2001 - Zoonoserapporten 2000
2000 - Zoonoserapporten 1999