Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen -
Samlerapport 2013-2018

28. september 2017 ble ni elver i Vefsnaregionen friskmeldt etter å ha vært infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris siden midten av 70-tallet. Parasitten ble trolig innført gjennom utsettinger av infisert laksesmolt i 1975 og/eller 1977 (Johnsen mfl. 1999). Fusta, den tiende infiserte elva i regionen, skal fortsatt håndteres som smittet inntil fravær av lakseparasitten på røye i innsjøområdet er dokumentert.

2018 var det sjette året i reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen etter avsluttende bekjempelsesaksjon mot Gyrodactylus salaris i 2012. Reetableringen av laksebestandene i regionen gjennomføres med stedegne bestander, basert på det genetiske materialet som i dag finnes i Statkrafts levende genbank for vill laks på Bjerka. Rognmaterialet av laks som settes ut i regionen leveres direkte fra Bjerka. Ungfiskstadier og smolt av laks som settes ut i vassdragene i regionen, er produsert ved Leirfjord kultiveringsanlegg med rognmateriale fra Bjerka eller fra villfisk med kjent genetisk bakgrunn. Statkrafts støtteanlegg på Krutfjellet, har besørget produksjonen av settefisk av stasjonær røye og ørret til Fustavassdraget.

Veterinærinstituttet, seksjon for Miljø- og smittetiltak er av Miljødirektoratet gitt i oppgave å lede prosjektet. Det praktiske arbeidet i prosjektet omfatter planlegging, utlegging av rogn, vurdering av klekkesuksess, utsett av fisk, undersøkelser av ungfisk samt registrering og prøvetak av tilbakevandret voksen fisk. Arbeidet skal også omfatte evaluering av måloppnåelsen i reetableringsarbeidet, kvalitetssikring av det praktiske arbeidet, rapportering av aktiviteten i prosjektet, samt dokumentasjon av effekten av tiltakene gjennom undersøkelser av innslag av utsatt materiale fra levende genbank i de ulike årsklassene i bestandene.

I tillegg til reetableringen av laks har det blitt gjennomført reetablering av sjøørret i Fusta basert på materiale innsamlet fra villfisk i forkant av eller under behandlingene av vassdraget. Dette fiskematerialet er produsert ved Leirfjord kultiveringsanlegg.

Denne rapporten sammenstiller resultatene i prosjektet fra 2014 frem til 2018. Analyser av innsamlet materiale er derfor mindre detaljert i denne rapporten enn i de foregående årsrapportene.