Gyrodactylus salaris i Drammensvassdraget

Risiko for spredning til nye elver via migrasjon av laks.

Veterinærinstituttet har hatt i oppdrag fra Statens dyrehelsetilsyn å utarbeide en simuleringsmodell for spredning av Gyrodactylus salaris i sjø. En slik oppgave kan ikke løses uten direkte tilgang på kunnskap fra flere ulike fagmiljø og eksperter. Vi er derfor svært takknemlige for alle innspillene vi har fått og ønsker å takke refereene som kommenterte førsteutkastet til rapporten. I tillegg ønsker vi spesielt å takke Tor Atle Mo, Lars Petter Hansen, Tor Andreas Bakke, Einar Mathiesen, Erik Garnås og Marianne Sandberg for å ha vært tilgjengelig med konstruktive kommentarer under veis i arbeidet og Didrik Danielsen som ga oss direkte tilgang på rådata.