Kan utilsiktede utslipp av genmodifiserte mikroorganismer utgjøre en risiko for miljø og helse?

Høsten 2011 ga Direktoratet for naturforvaltning Veterinærinstituttet (VI) i oppdrag å gjennomføre et pilotprosjekt for å se på om utilsiktede utslipp av genmodifiserte mikroorganismer (GMMO) kan skje og eventuelt hvorfor. I prosjektet (kontrakt nummer 11040087) skulle også opplæring, regler for arbeid med GMMO og mulige risikoer for helse og miljø vurderes. Representative biovitenskapelige forskningsmiljøer i Norge ble kontaktet for å finne frivillige laboratorier for prøvetaking og vurdering av veiledende dokumenter.

Utsetting av genmodifiserte organismer er enhver fremstilling og bruk som ikke regnes som innesluttet bruk etter Genteknologiloven (MD, 1993). Ansvaret for vurdering av utsetting av levende GMO er delegert til Direktoratet for naturforvaltning fra Miljøverndepartementet.

Helsedirektoratet er ansvarlig myndighet for godkjenning og kontroll med laboratorier som arbeider med GMMO i Norge, og mottok sluttrapporten parallelt med Direktoratet for naturforvaltning.

Målet med prosjektet har vært å få et inntrykk av situasjonen i Norge gjennom et begrenset pilotprosjekt. Det har vært spesielt viktig å avklare om rutinene for opplæring, dokumentasjon, risikovurdering og inneslutning er gode nok, om det er behov for ytterligere undersøkelser, og om det kan pekes på konkrete forbedringsmuligheter.