Risikomodell for kvantifisering av luseindusert dødelighet på villaks

Denne rapporten beskriver Veterinærinstituttets innspill til Ekspertgruppen som ble nedsatt i februar 2017, med mandat til å vurdere lakselusindusert dødelighet på villaks i 13 produksjonsområder.

Innspillet er basert på en risikomodell for kvantitativ risikovurdering av lusepåslag og luseindusert dødeligehet av utvandrende vill laksesmolt fra 401 vassdrag. Hovedelementene som inngår i risikomodellen er først data om vassdragene, herunder beregnet potensial for produksjon av smolt og utvandringstider, opparbeidet av NINA (Forseth et al., 2017); deretter lusepåslagsdata fra burforsøk gjennomført i regi av Nasjonalt overvåkingsprogram for lakselus på vill laksefisk (Nilsen et al., 2017); og endelig beregnet smittepress fra oppdrett basert på Veterinærinstituttets avstandsbaserte smittepressmodell (Kristoffersen et al., 2014).

Det har vært et mål ved utviklingen av risikomodellen at alle prosesser som inngår i kjeden av skisserte hendelser, fra smitteproduksjon i oppdrett til smitteindusert dødelighet av vill laksesmolt, i størst mulig grad skal være utledet fra empiriske data. Imidlertid er store deler av den beskrevne hendelseskjeden i risikomodellen beheftet med store usikkerheter og få observasjoner, slik at man må foreta en rekke antakelser om hvordan gitte prosesser foregår. Av kritiske antakelser, som kan ha stor påvirkning på resultatene, kan nevnes at forholdet mellom beregnet smittepress og påslag av lus på vill laksesmolt er sammenlignbart med påslag av lus på fisk i burforsøk ved tilsvarende eksponering mot smittepress. Videre antas at den ville laksesmolten vandrer ut korteste rute fra vassdragsutløp i sjø til hav, med en gitt vandringshastighet og til en kjent tid. Endelig antar vi at et gitt påslag av lus på den ville laksesmolten fører til overdødelighet av smolten med en gitt sannsynlighet og at denne overdødeligheten ikke hadde forekommet dersom lus fra oppdrett ikke hadde smittet smolten.

Her finner du vedlegg til rapporten

Elvetabeller 2012 - 2017

Her finner du beregnet luseindusert dødelighet av vill laksesmolt for alle norske laksevassdrag i 2012-2017 basert på modellen beskrevet i denne rapporten. Metodikken som er benyttet er beskrevet i artikkelen «Quantitative risk assessment of salmon louse-induced mortality of seaward-migrating post-smolt Atlantic salmon» av Kristoffersen m fl., som ble publisert i Epidemics i juni 2018. Filen består av seks ark med resultater per år og et ark der forkortelsene er forklart.

Last ned elvetabeller fra 2012 - 2017 (excel)