Tilsyn med genmodifisering i såvarer, fôrvarer og næringsmidler 2013

Denne rapporten oppsummerer gjennomføringen og resultatene for 2013 av tilsynsprogrammet “Tilsyn med genmodifisering”.

Dette programmet inngår i Mattilsynets portefølje av overvåkings- og kartleggingsprogrammer. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttak og oppfølging av resultatene, mens Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for genmodifiserte organismer (GMO) i mat, fôr og såvare, og har ansvar for laboratorieanalysene.

Resultatene for 2013 avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år. Det ble gjort 3 funn med ulovlig høyt innhold av genmodifisert materiale i prøver av næringsmidler, og ett funn av en ikke godkjent GMO. Det ble analysert 113 prøver i programmet. GMO ble påvist i 40 (33,6%) av disse prøvene.

Kontroll med genmodifisering byr på en rekke utfordringer, både for virksomheter, tilsynsmyndigheter og analyselaboratorier. De viktigste utfordringene og mulige løsninger drøftes i et eget kapittel i denne rapporten.

Bjørn Spilsberg

Senior forsker
Mobilnr: +47 41105344
E-post: bjorn.spilsberg@vetinst.no

Arne Holst-Jensen

Seksjonsleder forskningsgruppe mattrygghet og dyrehelse
Mobilnr: +47 41106362
E-post: arne.holst-jensen@vetinst.no

Camilla Skjæret

Prosjektleder Ibruktakelse, Brukerkoordinator Brukerutstyrsprosjekter, Fra A til Ås
Mobilnr: +47 95055793
E-post: camilla.skjaret@vetinst.no

Alle ansatte