Risikomodell for kvantifisering av luseindusert dødelighet på villaks for 2023

I produksjonsområdeforskriften fra 2017 blir det beskrevet hvordan oppdrettsintensiteten i 13 definerte produksjonsområder skal reguleres etter estimert miljøpåvirkning fra oppdrettsnæringa. I første omgang gjelder dette påvirkningen på vill laksefisk i form av dødelighet som følge av lakselus som reproduserer i oppdrettslokaliteter (lakselusindusert dødelighet). Vi beskriver her en modell for kvantitativ vurdering av risiko (risikomodell) for at utvandrende vill postmolt av laks fra norske vassdrag dør, som direkte følge av påslag av lakselus produsert i oppdrettsanlegg.

Risikomodellen er sammensatt, og følger en kjede av skisserte hendelser, fra smitteproduksjon i oppdrett til luseindusert dødelighet hos vill laksepostsmolt. Videre presenteres beregnet lusepåslag og luseindusert dødelighet for i alt 401 vassdrag over årene 2012 – 2023. Modellen er utarbeidet som innspill til Ekspertgruppen, nedsatt for perioden 2022 og 2023, med mandat blant annet til å vurdere lakselusindusert dødelighet på vill laksepostsmolt i 13 produksjonsområder.

Modellen er oppdatert siden fjorårets trafikklysanalyser ved at påslagsmodellen som beskriver sammenhengen mellom det kalkulerte smittepresset og antall lus på laksesmolten er oppdatert med nye data. Det er også noen endringer i dataene som inngår i beregningen av smittepress. Reestimering av lakselusindusert dødelighet for årene 2012-2022 viser ingen store endringer fra resultatene rapportert i 2022. Nytt i årets rapport er også at den inkluderer resultater som kaster lys over hvordan heterogenitet i dødelighet innenfor et produksjonsområde slår ut for sårbare og viktige bestander.