Tilleggselver til samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2012

Skjellkontrollen ved Veterinærinstituttet ble forespurt om å analysere skjellprøver for totalt seks elver, etter ønske fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Fylkesmannen (FM) i Nord- og Sør-Trøndelag i forbindelse med videreføring av samarbeidsprosjektet som SalMar ASA og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) hadde i 2011. Resultatene for elvene som ble analysert etter forespørsel fra SalMar ASA og ERT er utgitt i egen rapport: Rapportserie 12_13_Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2012.

Fra 1.juni til 15.september 2012 ble det analysert totalt 1162 skjellprøver fra laks for DN og FM. Dvs. at 17 % av avlivet fangst i følge fangststatistikken på vassdragenes hjemmesider pr. 06.11.12 ble analysert. Det ble analysert skjellprøver fra Moelva (Salvassdraget), Namsen, Storvassdraget, Surna, Søa og Teksdalselva.

Av 1162 analyserte skjellprøver ble 33 skjellprøver klassifisert som oppdrettsfisk (2,8 %). VI mottok kun en skjellprøve fra Søa i løpet av prosjektperioden. Dette er for lite materiale til å gi et konklusivt resultat og Søa er derfor
utelatt fra rapporten.