Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2017

Denne rapporten har som mål å frambringe systematiske og oppdaterte data om helsetilstanden i norske hjorteviltbestander og hos moskus. 

HOP er landsomfattende. Programmet skal fremskaffe helsedata med tanke på en bærekraftig forvaltning av bestandene. Det legges vekt på sjukdommer som opptrer hos hjortevilt og moskus, og på smittsomme sjukdommer som kan overføres mellom hjortevilt/moskus og husdyr og fra hjortevilt/moskus til mennesker (zoonoser). Det fokuseres også på hvordan miljø- og klimaendringer influerer på helsetilstanden hos ville drøvtyggere.

Helsetilstanden hos norsk hjortevilt og moskus er generelt god, men 2016 ble et svært spesielt år siden den alvorlige prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD, skrantesjuke) ble påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella i april 2016. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa og for første gang i verden hos en villrein. 

Gjennom 2017 ble det testet 25 645 hjortedyr for CWD i Norge (villrein 2 913, tamrein 10 937, oppdrettshjort 450, vill hjort 3 631, elg 5 458, rådyr 1 953, dåhjort 21 og ikke oppgitt art 282). Sykdommen ble påvist hos 9 villrein i 2017, alle fra Nordfjella. Hos elg ble det gjort ett nytt funn av CWD, hos ei eldre ku i Lierne, Trøndelag. Jaktsesongen 2017 resulterte også i det første beskrevne tilfellet av naturlig forekommende CWD hos viltlevende kronhjort, i Gjemnes, Møre og Romsdal.

Dersom du ønsker å lese eldre HOP rapporter, finner du de her.