Risiko for smitte i forbindelse med innlands
fiskeoppdrett

På oppdrag fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet utarbeidet en rapport som kartlegger risikofaktorer for å introdusere viktige smittestoffer i oppdrettsanlegg med ørret, røye og regnbueørret i innlands fiskeoppdrett, samt for spredning av smittestoffene til villfisk i vassdragene der oppdrett foregår.

Det er hentet inn opplysninger fra 23 innenlands oppdrettsanlegg for røye, ørret og regnbueørret, både stamfiskanlegg med rogn- og yngelproduksjon og matfiskprodusenter. Opplysningene er primært basert på tilsynsbesøk fra Mattilsynet i anleggene, men noe er også hentet fra andre kilder.

De viktigste risikofaktorene vurderes å være knyttet til levende fiskemateriale (rogn, yngel) som hentes inn utenfra til områdene der oppdrett drives, samt oppdrett i merder i innsjø der det er direkte kontakt til villfisk.