Bekjempelse av den regionalt fremmede arten gjedde (Esox lucius) i Gillsvannet, Kristiansand

Introdusert gjedde er vurdert til å være en alvorlig trussel mot stedegne fiskebestander i Norge, spesielt mot laksefisk. Da det ble kjent at gjedde var påvist som introdusert art i Gillsvannet, var det derfor ønskelig å fjerne arten blant annet for å hindre spredning til laksebestandene i Otra- og Tovdalselva.

På oppdrag fra Statsforvalteren i Agder foretok Veterinærinstituttet en kartlegging av Gillsvannet. Etter søknad til Miljødirektoratet fikk Statsforvalteren i Agder tillatelse til å gjennomføre bekjempelsestiltak for å utrydde gjedde fra Gillsvannet. Bekjempelsestiltaket innebar bruk av CFT-Legumin, med 3,3 % av virkestoffet rotenon, som brytes ned i naturen.

Veterinærinstituttet behandlet Gillsvannet med rotenonformuleringen CFT-Legumin i tidsrommet 02.11.2021 til 05.11.2021. Vann tilsatt CFT-Legumin ble pumpet ut i innsjøen med brannpumpe. I dypere vannlag var det temperatursjiktninger med lav innblanding mellom vannlagene. Dybdesjiktene 6–9 og 3–6 meter ble derfor behandlet med dypdoseringsslange med fire dyser som fordelte CFT-Legumin i dybdesjiktene. Overflatesjiktet fra 0-3 meter ble behandlet fra overflaten, da det i dette sliktet var jevn temperatur og god omrøring. Breddeområder med vannforekomster ble spylt med vann med CFT-Legumin med brannpumpe. Alle andre pytter, grøfter og bekker der gjedde kunne vandret opp fra innsjøen ble behandlet samtidig med overflatelaget.

Kristiansand Sør jeger og fiskeforening plukket dødfisk under og etter behandlingen. Det ble funnet i alt 9 arter; abbor, gjedde, ål, suter, ørret, skrubbe, gullfisk, karuss og stingsild. Gullfisk er en introdusert art som ikke tidligere var kjent i Gillsvannet.

Vannprøver fra Gillsvannet ble tatt 2, 23 og 78 dager etter endt behandling. Målingene viser at vi har oppnådd målkonsentrasjonen 11,6 μg/l rotenon på alle målepunkt der det er levelig for gjedde 2 dager etter behandling. På de fleste målepunkter er det også dødelig dose 23 dager etter behandling, men etter 78 dager har konsentrasjonen av rotenon falt til under deteksjonsgrensa på 2 μg/l.