Kartlegging av potensielt sykdomsfremkallende Escherichia coli i kjøtt importert fra 3.land

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet undersøkt forekomsten av potensielt sykdomsfremkallende Escherichia coli i saue- og storfekjøtt importert fra tredjeland.

Hvert år importeres det kjøtt til Norge fra tredjeland (land som ikke er medlem av EU/EØS). Dette kjøttet kommer til Norge i hovedsak via de veterinære grensekontrollstasjonene ved Oslo havn og i Larvik, mens små mengder kjøtt og kjøttprodukter blir importert via grensekontrollstasjonen Oslo Lufthavn Gardermoen og via Borg havn. Hvilke land det importeres kjøtt fra, varierer noe fra år til år, og det er varierende kunnskap om forekomsten av sykdomsfremkallende E. coli i disse landene.

I perioden 5. januar 2011 til 14. mars 2012 ble det til sammen tatt ut prøver fra 177 forsendelser av storfe og 13 av sau, samt fra noe annet kjøtt. Disse importene kom fra sju ulike land. Prøvene ble tatt ut av Mattilsynets distriktskontor i Oslo ved grensekontrollen ved Oslo Havn.

Potensielt sykdomsfremkallende varianter av bakterien E. coli (VTEC eller STEC) har to viktige egenskaper; evnen til å produsere shigatoksiner (Stx), eller verotoksiner som de også kalles, og evnen til å produsere Intimin (eae), som er viktig for at bakterien skal kunne feste seg i tarmen hos mennesker.

Resultatene fra denne kartleggingen indikerer at forekomsten av stx-positive og eae-positive E. coli av serotypene O26, O103, O111, O145 og O157 er svært lav i kjøtt av storfe og sau importert fra 3.land. Da forekomsten av potensielt sykdomsfremkallende E. coli kan være svært forskjellig i de aktuelle landene forsendelsene kommer fra, må man være forsiktig med å trekke konklusjoner på tvers av landegrensene.