Veterinærinstituttets årsrapport 2017

Totalt har 2017 vært et godt år for Veterinærinstituttet med oppmerksomheten rettet mot faglige kjerneoppgaver og muligheter som instituttet møter i årene som kommer. Dette er konklusjonen i leders beretning i Veterinærinstituttets årsrapport for 2017.

I 2017 ble samfunnsoppdraget utdypet i forbindelse med etableringen av et nytt mål- og resultatstyringssystem for Veterinærinstituttet. Hovedmålet er: God helse hos dyr, fisk og mennesker. De tre delmålene er: God beredskap, kunnskapsbasert forvaltning og konkurransekraftige bionæringer. Målene framgår i statsbudsjettet for 2018.

I 2017 har Veterinærinstituttet intensivert forberedelsen av flytting til nye lokaler på Ås. Det ble tidlig i 2017 klart at flyttingen ville bli ett år forsinket, og innflytting er nå fastsatt til mai 2020.

I forbindelse med forberedelsen til flyttingen har instituttet utredet, blant annet sammen med NMBU, hvilket utstyr og annen teknisk infrastruktur som skal anskaffes til det nye bygget. Dette medfører en gjennomgang av de diagnostiske arbeidslinjene, og de diagnostiske kriteriene ved instituttet.

Det har vært stor etterspørsel etter forskningsbasert kunnskap innen havbrukssektoren. Veterinærinstituttet har over lang tid hatt et stort internasjonalt engasjement. Dette illustreres blant annet ved at instituttet har sampublisert med forskere fra 82 ulike land i løpet av de siste åtte årene.