Genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2018

Denne rapporten oppsummerer gjennomføringen og resultatene av overvåknings- og
kartleggingsprogrammet (heretter kalt OK-programmet) “Genmodifisering i mat, fôr og såvarer” for 2018. Programmet inngår i Mattilsynets portefølje av årlige OK-programmer. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttak og oppfølging av resultatene, mens Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for påvisning av genmodifisert (GM) materiale i mat, fôr og såvarer og har ansvar for laboratorieanalysene.

Resultatene av OK-programmet for 2018 avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år. Totalt ble det analysert 169 prøver i programmet. Spor av GM materiale ble påvist i 65 av disse prøvene. Av de analyserbare prøvene tilsvarer dette 39 %. Det ble med overveiende sannsynlighet påvist ulovlig GM ris i én prøve.