Dyrevelferd i settefiskproduksjonen - Småfiskvel

Mye oppmerksomhet er rettet mot matfisproduksjonen i sjø, derfor ville vi nå rette blikket mot dyrevelferden i settefiskproduksjonen. I rapporten har vi brukt dødelighetsregistreringer og en spørreundersøkelse for å få innsikt i hvor mye fisk som dør og driftsforhold.

Sammenliknet med matfiskproduksjon, har det vært mindre oppmerksomhet rettet mot hvor mange fisk som dør i settefiskfasen av laks og regnbueørret i Norge. Vekst og utvikling i settefiskfasen kan få betydning for prestasjoner etter sjøsetting, noe som også ble vist i en rapport fra Mattilsynet i 2014, hvor smoltkvalitet ble beskrevet som en av hovedårsakene til dødelighet i sjø. Settefiskfasen danner grunnlaget for videre produksjon i sjøen og derfor er smolt- og settefiskkvalitet så viktig. I tillegg legges det i dyrevelferdsloven vekt på at dyr har egenverdi uavhengig av den verdien det har for oss mennesker. Ved å undersøke innraporterte tall på dødfisk fra settefiskprodusentene til Mattilsynet har vi i denne rapporten vurdert hvor egnet disse er som velferdsindikator.

Bortsett fra signifikant høyere dødelighet i gruppen under 3 gram og en økning i total månedlig dødelighet i perioden etter 2014, ble det ikke påvist signifikante forskjeller mellom dødelighet ved forskjellige driftsformer og andre forhold i settefiskanleggene. Det er viktig at registreringene som rapporteres til Mattilsynet endres slik at det er mulig ut fra tilgjengelige data å finne både suksessfaktorer og forhold som øker risikoen for dårlig dyrevelferd i settefiskproduksjonen.