Dyrevelferd i settefiskproduksjonen - Småfiskvel

Mye oppmerksomhet er rettet mot matfisproduksjonen i sjø, derfor ville vi nå rette blikket mot dyrevelferden i settefiskproduksjonen. I rapporten har vi brukt dødelighetsregistreringer og en spørreundersøkelse for å få innsikt i hvor mye fisk som dør og driftsforhold.

Sammenliknet med matfiskproduksjon, har det vært mindre oppmerksomhet rettet mot hvor mange fisk som dør i settefiskfasen av laks og regnbueørret i Norge. Vekst og utvikling i settefiskfasen kan få betydning for prestasjoner etter sjøsetting, noe som også ble vist i en rapport fra Mattilsynet i 2014, hvor smoltkvalitet ble beskrevet som en av hovedårsakene til dødelighet i sjø. Settefiskfasen danner grunnlaget for videre produksjon i sjøen og derfor er smolt- og settefiskkvalitet så viktig. I tillegg legges det i dyrevelferdsloven vekt på at dyr har egenverdi uavhengig av den verdien det har for oss mennesker. Ved å undersøke innraporterte tall på dødfisk fra settefiskprodusentene til Mattilsynet har vi i denne rapporten vurdert hvor egnet disse er som velferdsindikator.

Bortsett fra signifikant høyere dødelighet i gruppen under 3 gram og en økning i total månedlig dødelighet i perioden etter 2014, ble det ikke påvist signifikante forskjeller mellom dødelighet ved forskjellige driftsformer og andre forhold i settefiskanleggene. Det er viktig at registreringene som rapporteres til Mattilsynet endres slik at det er mulig ut fra tilgjengelige data å finne både suksessfaktorer og forhold som øker risikoen for dårlig dyrevelferd i settefiskproduksjonen.

Brit Tørud

Fagansvar fiskehelse
Mobilnr: +47 90916148
E-post: Brit.Torud@vetinst.no

Britt Bang Jensen

Seniorforsker
Mobilnr: +47 46543817
E-post: britt-bang.jensen@vetinst.no

Siri Kristine Gåsnes

Veterinær og forsker
Mobilnr: +47 93842193
E-post: siri.gaasnes@vetinst.no

Synne Grønbech

Veterinær/Forsker
Mobilnr: +47 41061731
E-post: Synne.Gronbech@vetinst.no

Kristine Gismervik

Forsker, veterinær
Mobilnr: +47 90547679
E-post: stine.gismervik@vetinst.no

Alle ansatte