Overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens

Veterinærinstituttet overvåker forekomst av antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler på oppdrag fra Mattilsynet. Dette gjøres i regi av NORM-VET, som er forkortelse for «Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler». Data fra NORM-VET publiseres i den årlige NORM/NORM-VET rapporten som presenterer data om forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika både til dyr og mennesker.

Formålet med å overvåke antibiotikaresistens er å få kunnskap om forekomst av antibiotikaresistens, samt følge trender over tid slik at endringer i forekomst eller bakenforliggende mekanismer fanges opp. Data fra NORM-VET danner grunnlag for å beskrive sammenhengen mellom bruk av antimikrobielle midler og forekomst av resistens. Data benyttes også til risikovurderinger. I tillegg er NORM-VET viktig som grunnlag og utgangspunkt for videre forskning innen antibiotikaresistens-problematikken.  

 

I tillegg til NORM-VET, er det et eget overvåkingsprogram for MRSA hos svin.

Overvåking av antibiotikaresistens blant sykdomsfremkallende bakterier fra mennesker skjer gjennom NORM som koordineres av Mikrobiologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

2022

Resultatene fra NORM-VET 2022 bekrefter at situasjonen i Norge er god. Forekomsten av multiresistente bakterier, altså resistens mot tre eller flere antibakterielle klasser, samt resistente bakterier av særlig interesse er fremdeles lav.

Last ned rapporten

Tidligere NORM-VET rapporter