Overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens 

Veterinærinstituttet overvåker forekomst av antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler på oppdrag fra Mattilsynet. Veterinærinstituttet koordinerer den årlige NORM-VET-rapporten  som gir en samlet status over antibiotikaresistens og forbruk til dyr og i fôr og mat samt oppdatert kunnskap og dette.

Overvåking av antibiotikaresistens blant sykdomsfremkallende bakterier fra mennesker skjer gjennom NORM som koordineres av Mikrobiologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Formålet med å overvåke antibiotikaresistens er å få kunnskap om forekomst av antibiotikaresistens, samt følge trender over tid slik at endringer i forekomst eller bakenforliggende mekanismer fanges opp. Data fra NORM-VET danner grunnlag for å beskrive sammenhengen mellom bruk av antimikrobielle midler og forekomst av resistens. Data benyttes også til risikovurderinger. I tillegg er NORM-VET viktig som grunnlag og utgangspunkt for videre forskning innen antibiotikaresistens-problematikken.    

I tillegg til NORM-VET, er det et eget overvåkingsprogram for MRSA hos svin.

Overvåking av antibiotikaresistens blant sykdomsfremkallende bakterier fra mennesker skjer gjennom NORM som koordineres av Mikrobiologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

2020

Resultatene fra NORM-VET 2020 bekrefter at situasjonen i Norge er god med tanke på antibiotikaresistens hos kylling og kalkun, samt i kyllingkjøtt. Nedgangen i forbruket av antibiotika til produksjonsdyr fortsatte også i 2020.

Last ned rapporten

Tidligere NORM-VET rapporter