Overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens 

Veterinærinstituttet overvåker på oppdrag fra Mattilsynet antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET).

Overvåking av antibiotikaresistens blant sykdomsfremkallende bakterier fra mennesker skjer gjennom NORM som koordineres av Mikrobiologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Formålet med å overvåke antibiotikaresistens er å få kunnskap om forekomst av antibiotikaresistens, samt følge trender over tid slik at endringer i forekomst eller bakenforliggende mekanismer fanges opp. Data fra NORM-VET danner grunnlag for å beskrive sammenhengen mellom bruk av antimikrobielle midler og forekomst av resistens. Data benyttes også til risikovurderinger. I tillegg er NORM-VET viktig som grunnlag og utgangspunkt for videre forskning innen antibiotikaresistens-problematikken.    

I tillegg til NORM-VET, er det et eget overvåkingsprogram for MRSA hos svin.

Overvåking av antibiotikaresistens blant sykdomsfremkallende bakterier fra mennesker skjer gjennom NORM som koordineres av Mikrobiologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

2018

Årets rapport viser at antibiotikaforbruket til matproduserende landdyr er redusert med 17 prosent siden 2013. Dette er langt mer enn regjeringens mål, som er en reduksjon på 10 prosent for perioden 2013-2020. Forebyggende tiltak iverksatt av fjørfenæringen har ført til at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier hos fjørfe er drastisk redusert.

Last ned rapporten

Tidligere NORM-VET rapporter