Importrisikovurdering av gatehunder fra Øst-Europa

Import av gatehunder fra EU-land i Øst-Europa har økt betydelig etter 1.1.2012, etter frafall av krav til antistofftiter og mulighet for raskere innreise etter vaksinasjon mot rabies. Import fra Romania og Ungarn er til dels satt i system. Sykdomssituasjonen i den norske hundepopulasjonen er vesentlig forskjellig fra den i Øst-Europa. Import av hunder fra disse landene innebærer derfor en risiko for innførsel av fremmede agens. Dette er blitt bekreftet de siste ukene, der det har blitt påvist tungeorm (Linguatula serrata), hjerteorm (Dirofilaria immitis) og den brune hundeflåtten, også kalt husflått (Rhipicephalus sanguineus), på hunder fra Romania. Tidligere er protozoen Babesia canispåvist hos hunder importert fra Ungarn, Litauen og Slovakia.

Veterinærinstituttet har gjennomført en rask risikovurdering av import av gatehunder fra Øst-Europa for å vurdere situasjonen og anbefale forebyggende tiltak. Av hensyn til hastighet har vi kun vurdert et fåtall agens. Resultatene og rådene bør derfor ikke betraktes som fullstendige, men de dekker de agens som vi mente var viktigst å vurdere i første rekke. Noen av rådene er derfor generelle, og vil kunne bli mer spesifikke hvis vi får bedre kunnskap om situasjonen i aktuelle eksportland.

Risikoen øker med antall importerte hunder. Det finnes i dag ingen oversikt over antall hunder som importeres og hvor de kommer fra. Fremtidig import er enda mer usikker. Likevel er det realistisk å anta at importen vil ligge i nærheten av 5000 hunder fra Øst-Europa i løpet av en 10-års periode, siden det er anslått import av vel 200 gatehunder fra Romania i løpet av 6 måneder. Med en slik import er sannsynligheten for å importere sykdommer høy, selv om de kun finnes hos et fåtall dyr. Vi kan beregne at det er 99% sannsynlighet for å importere agens som kun finnes hos en av 1000 gatehunder, og 39% sannsynlighet for å importere agens som kun finnes hos en av 10 000 gatehunder.