Samarbeid anadrom fisk i Troms - sportsfiske Troms 2022

Skjellkontrollen ved Veterinærinstituttet (VI) ble forespurt om å videreføre et fortløpende skjellanalyseprosjekt for en gruppe vassdrag i Troms, gjennom sportsfiskesesongen 2022. Bakgrunn for prosjektet er å finne ut hvor mye oppdrettsfisk som blir fanget i de utvalgte laksebestandene i Troms gjennom sportsfiskesesongen.

Fra 1. juli til 30. september 2022 ble det analysert 145 skjellprøver fra laks (Salmo salar) av totalt 1561 mottatte prøver. Dette gir 75,5 % prøver av analysert avlivet laks ifølge fangststatistikken på vassdragenes offisielle laksebørser2 per 21.11.2022. Det ble analysert skjellprøver fra Ånderelva, Tennvassdraget, Brøstadelva, Grasmyrvassdraget og Breivikelva.

Av 145 analyserte skjellprøvene av laks ble 144 klassifisert villaks og 1 prøve klassifisert som oppdrettsfisk. I tillegg ble det mottatt prøver av 2 sjøørret (Salmo trutta) og 6 ikke vurdert (grunnet manglende skjell i konvolutten).