Dyrehelserapporten 2019

Dyrehelserapporten gir et samlet overblikk og årlig statusbilde for dyrehelse og –velferd i Norge.

Rapporten presenterer data fra Veterinærinstituttets undersøkelser, nasjonale overvåkningsprogrammer, risikovurderinger og øvrig forskning og kunnskapsutvikling om landdyrs helse og velferd i 2019. I tillegg er data og analyser fra andre kilder vist til.

For de fleste dyrearter er det, i tillegg til en generell statusbeskrivelse, trukket frem én eksisterende sykdom/problemstilling og én mulig trussel som er beskrevet mer i detalj. I tillegg har dyrevelferd, antibiotikaforbruk og -resistens og fôrtrygghet fått egne kapitler i rapporten.