Zoonotiske E. coli hos storfe

Kartlegging viser at forekomst av E. coli som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker er lav hos storfe i Norge. Studien omfatter såkalte Shigatoksin-produserende E. coli av serogruppene O26, O91, O103, O121, O145 og O157, og er utført på melkekubesetninger. 

Shigatoksin-produserende E. coli (STEC) kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker, og da særlig hos barn. Drøvtyggere er regnet som det viktigste reservoaret for STEC. Atypiske enteropatogene E. coli (aEPEC) er en annen viktig gruppe E. coli som også kan gi sykdom hos mennesker og er nært beslektet med STEC. Det har vært mangel på nyere norske data vedrørende forekomst hos storfe av STEC (og aEPEC). Med bakgrunn i dette har Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet utført en kartlegging av forekomst av slike E. coli hos storfe i Norge. Innsamling av prøvemateriale foregikk høsten 2014 med påfølgende analyser de neste årene.

Resultatene fra kartleggingen viser at forekomsten av STEC av serogruppene O26, O91, O103, O121, O145 og O157 er lav i norske melkekubesetninger. Videre viser resultatene at det er en større forekomst av aEPEC, og da særlig aEPEC O26 som ble påvist i ca. 15 % av besetningene. For aEPEC O26 ble det også påvist en geografisk forskjell med høyest forekomst i region vest og lavest i region midt/nord.