Behandling med aluminiumsulfat (AlS) og CFT-Legumin mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2009

Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2009 er gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvalting (DN) etter vedtak fattet av Mattilsynet (MT). Tiltakshaver har vært Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Denne rapporten oppsummerer aktiviteter knyttet til forberedelser, gjennomføring og evaluering av prosjektet ”smittebegrensende behandling av Lærdalselva 2009”.

Veterinærinstituttet har vært hovedansvarlig for prosjektet. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ble benyttet som underleverandør og NIVA sammen med Veterinærinstituttets seksjon for parasittologi, har stått for gjennomføring av behandling med aluminiumsulfat (AlS). AlS-behandlingen rapporteres i NIVAs rapportserie (Hagen mfl. 2010). Veterinærinstituttets seksjon for miljø og smittetiltak var ansvarlig for behandling med CFT-Legumin. I tillegg er personell fra andre institusjoner, blant annet fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, benyttet i perioder med behov for ekstra stor arbeidsinnsats.