Beregnet produksjon av smittsomme lakseluslarver

For å beregne forekomsten av lakselus på oppdrettsanlegg på en ny måte har vi, i tillegg til antall lus per fisk, inkludert sjøtemperatur, kunnskap om lusebiologi og antall fisk på anlegget i en beregning av produksjonen av infektive luselarver. Dette forteller mer om lakselus som miljøutfordring enn dagens beregningsmetode for luseforekomst.

I dag beregnes forekomsten av lakselus på et anlegg som antall lakselus per fisk. Hvis en vil vite om lus kan skade oppdrettsfisken er dette en egnet målemetode. Hvis en vil finne ut i hvilken grad lakselus på et oppdrettsanlegg er en miljøutfordring trenger en blant annet å beregne produksjonen av infektive luselaver. Produksjonen avhenger i tillegg til lus per fisk av lusas temperaturavhengige biologi og antall fisk i anlegget. To anlegg med like mange fisk og like mange lus per fisk kan produsere svært ulike mengder infektive luselarver hvis sjøtemperaturen er forskjellig. Vi har vist hvordan larveproduksjonen kan beregnes ved hjelp av innrapporterte lusetall, sjøtemperaturer og antall fisk. Effekten av sjøtemperatur gjør at den beregnede larveproduksjonen varierer langt mer gjennom året enn hva det innrapporterte lusetallet gjør. De utførte beregningene kan være et grunnlag dersom myndighetene ønsker å innføre utslippstillatelse for luseegg eller -larver.