Befaring av vannskillet mellom Tornevassdraget og Signaldalsvassdraget - Vandringsmuligheter for fisk og muligheter for bygging av fiskesperre

Veterinærinstituttet, Miljø og Smittetiltak og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms foretok i august 2017 en befaring i området mellom det østlige utløpet av Golddajàvri og Kilpisjärvi med tanke på å kartlegge risikoen for vandring av fisk og spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris (G. salaris) fra finsk/svenskside til norsk side og de fysiske forutsetningene for å bygge en fiskesperre.

Problemstillingen er særlig aktuell i og med at Signaldalsvassdraget og Skibotnregionen nå inne i en friskmeldingsfase etter bekjempingstiltak mot G. salaris og det samtidig kommer rapporter om fangst av voksen laks rett nedstrøms Kilpisjärvi. Befaringen bekreftet tidligere opplysninger om at det ikke finnes noen vandringshinder eller vanskelige passasjer som med sikkerhet vil kunne stoppe eventuell oppvandrende fisk fra å vandre over fra Tornevassdraget til Signaldalsvassdraget via Golddajàvri. Flere løsninger for bygging av sperrer er mulige og bør utredes nærmere både teknisk og formelt slik at det finnes en beredskap for dette hvis laks og G. salaris ytterligere skulle utvide sitt utbredelsesområde oppover i Tornevassdraget.