Bekjempelse av ørekyte på Hardangervidda 2013 

Rapporten er en sluttrapport for rotenonbehandlingene som ble utført på Hardangervidda ved Hætjørn og Stigstuv i 2013. 

Endelig sluttrapport har avventet en eventuell oppfølging av prosjektet i 2014 eller 2015. Det ble ikke tilfellet, og behandlingene i 2013 anses nå som et avsluttet tiltak.

Ørekyte finnes i dag på østre deler av Hardangervidda og er en introdusert art i området, og har en negativ innvirkning på lokale fiskebestander og stedegent fugleliv. Både ørret og stedegent fugleliv blir påvirket av at ørekyte har kommet inn som en næringskonkurrent. Flere steder på østsiden av Hardangervidda er ørekyta å finne helt opp til vannskillet, og faren for videre spredning over i vestvendte vassdrag er til stede. Etablering av ørekyte i nye områder er sett på som en de største truslene mot fiskebestandene på Hardangervidda i dag.

To risikoområder for spredninger over vannskillet ble identifisert ved Stigstuv og ved Hætjørn, og områdene ble rotenonbehandlet i 2013 for å fjerne ørekyte. Sperrer har blitt bygd for å hindre videre spredning.

Det er per medio 2017 ikke gjenfunnet ørekyte i områdene som ble behandlet, verken med rusefangst eller ved bruk av miljø-DNA. Det finnes ingen fastlagt friskmeldingsstrategi for slike behandlinger. Fravær av ørekyte indikerer at behandlingen som ble gjennomført var tilstrekkelig. Dette kan tilskrives dobbel behandling av flere områder ved Hætjørna, og at ørekyta ved Stigstuv fremdeles var fåtallig og hadde en relativ begrenset utbredelse ovenfor sperrene.