Pankreassykdom hos laksefisk – en review med fokus på forebygging, kontroll og bekjempelse

I forbindelse med håndteringen av pankreassykdom (PD) i Norge er det gjennomført en rekke prosjekter og tiltak i form av offentlige forskrifter og næringsstyrte prosjekter. 

Effektene av og erfaringer med de ulike typene tiltak er bare delvis dokumentert. Formålet med FHF-prosjekt 901034 "PD-review – en sammenstilling av kunnskap om pankreassykdom med hovedvekt på en evaluering av ulike tiltak mot smittespredning og tap ved sykdomsutbrudd ved sjøvannsoppdrett av laksefisk" er todelt:

Del 1: Litteratur-review basert på tilgjengelige publiserte resultater, både vitenskapelige publikasjoner og faglige rapporter.

Del 2: Erfaringsbasert kunnskap innhentes og analyseres fra fiskehelsetjenester/oppdrettsaktører og Mattilsynet i distrikter med PD-erfaring. Norske og internasjonale (Irland og Skottland) resultater inkluderes.

I denne rapporten foreligger resultatene av del 1 i dette prosjektet. Resultatene av del 2 vil bli publisert på senhøsten.