Sluttrapport: Fra rød til grønn kyst - Kunnskapsinnhenting for bærekraftig omstilling av havbruksaktiviteten i Vestland

I denne rapporten er det skissert noen mulige løsningsforslag og anbefalinger for tiltak i forbindelse med hva som skal til for å oppnå grønn status i sjøbasert lakseoppdrett i Vestland fylke. Produksjonsområde 3 og produksjonsområde 4 (PO3 og PO4) i Vestland har fått rødt trafikklys i 2018/2019 (PO4) og 2020/2021 (PO3 og PO4). Havbruksnæringen i regionen har også over tid hatt høyest dødelighet, mest sykdom og mest lus. Dette har også tidvis gitt svakere økonomiske resultater sammenlignet med landet som helhet.

Lus er fellesnevneren i denne problemstillingen, og den største driveren for dødelighet – ikke direkte for oppdrettsfisken, men fordi håndteringen i forbindelse med behandlingen er belastende, og situasjonen forsterkes av andre sykdommer. Lus er derfor ikke det eneste problemet, men finner man løsningen for lus, vil det bli lettere å håndtere de andre problemene også. Dette er en situasjon som den enkelte oppdretter ikke kan løse alene. De er alle avhengige av hva naboen gjør. Det røde lyset har ført til nedtrekk av produksjonskapasiteten i PO3 og PO4. Nedtrekk gir tapt verdiskaping og sysselsetting, og i tillegg gir det redusert evne til omstilling.

Dette prosjektet har sett på hva som skal til for å oppnå grønn status i sjøbasert lakseoppdrett i Vestland fylke. Tilnærmingen i prosjektet har vært å holde flere dialogmøter med forvaltningen og havbruksaktørene i regionen, gjennomføre spørreundersøkelse med både næringsaktører og forvaltning, foreta statistiske og biofysiske simuleringer av ulike tiltak med tanke på å redusere lakselus-utslipp og antall avlusninger, samt foreta bioøkonomiske simuleringer på lønnsomhet ved innfasing av null-lus teknologi i form av semilukkede og lukkede merder. Videre har prosjektet utført en enkel scenarie-analyse for hva som skal til for å komme i grønn status i Vestland.

På basis av dette har vi skissert noen mulige løsningsforslag og anbefalinger for tiltak.