Samarbeidsprosjektet villaksnæring - havbruksnæring, sportsfiske Troms 2020

Veterinærinstituttet har gjennomført fortløpende skjellanalyser for en gruppe vassdrag i Troms, gjennom sportsfiskesesongen 2020.

Fra 1. juli til 14. september 2020 ble det analysert 234 skjellprøver fra laks av totalt 236 mottatte prøver. Dette gir 45 % prøver av laks analysert av avlivet fangst ifølge fangststatistikken på vassdragenes offisielle laksebørser per 15.11.2020.

Det ble analysert skjellprøver fra Ånderelva, Reisaelva, Tennelva, Brøstadelva, Grasmyrvassdraget, samt noen enkle prøver av laks fra bifangst under sjøørretfiske i Salangsvassdraget. Av 234 analyserte skjellprøvene av laks ble 227 klassifisert villaks, 5 prøver klassifisert oppdrettsfisk, og 2 prøver som usikker. I tillegg ble det mottatt prøver av 2 sjøørret.