Fiskehelserapporten 2007

Pankreassykdom (PD) og hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) har hatt en svært urovekkende økning i antall tilfeller siste året.

Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) er fortsatt et stort sykdomsproblem i oppdrett av laksefi sk, og blir påvist fra startfôring og hele første året i sjø. Antall lokaliteter som fi kk diagnostisert sykdommen var imidlertid betydelig lavere i 2007 enn i 2006, og IPN ble generelt oppfattet som et mindre problem i 2007, selv om enkeltanlegg hadde høye dødeligheter.

Kardiomyopatisyndrom (CMS) er, som før, en betydelig tapsfaktor på stor laks. Proliferativ gjellebetennelse (PGI) bidrar fortsatt til omfattende dødelighet på en del enkeltlokaliteter. Det er særlig vårsmolt som dør utover høsten.

Forekomsten av infeksiøs lakseranemi (ILA) ligger på et relativt stabilt, lavt nivå. Alle utbruddene i 2007 var lokalisert til et forholdsvis begrenset område i Troms og Nordland. I 2007 ble gruppe A-sykdommen viral hemoragisk septikemi (VHS) påvist hos regnbueørret på Vestlandet. Utbrudd av VHS er ikke påvist i norsk oppdrettsfisk siden 1974, verken hos laksefi sk eller marine arter.