Sportsfiske Trondheimsfjorden og Åfjorden 2022: Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar Farming AS

Skjellkontrollen ved Veterinærinstituttet (VI) ble forespurt om å videreføre samarbeidsprosjektet som SalMar Farming AS og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) har hatt tidligere år fra 2011 til og med 2021, med analyse av skjellprøver for de samme 8 elvene i sportsfiskesesongen. Formålet med prosjektet var fortløpende å overvåke og rapportere innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene i fiskesesongen 2022. Målet var å skille oppdrettsfisk fra villfisk ved hjelp av skjellanalyser.

Det ble også i år gjennomført en separat undersøkelse av to elver i Åfjorden, Norddalselva og Stordalselva. Fra 1. juni til 30. september 2022 ble det totalt i prosjektet analysert 4704 skjellprøver fra laks (Salmo salar) av totalt 4754 mottatte prøver. Dette gir 61,5 % prøver analysert av avlivet laks i de 8 vassdragene i Trondheimsfjorden og 33 % i de to ekstra elvene i Åfjorden, ifølge fangststatistikken på vassdragenes offisielle laksebørser per 21.11.2022.