Campylobacter hos fjørfe - overvåking

Rapporter fra overvåkingsprogrammet. 

Overvåkingsprogrammet er sentral del av handlingsplanen mot Campylobacter hos slaktekylling, som startet i 2001.

Formålet med overvåkingsporgrammet, som omfatter alle slaktekyllinger som slaktes i sommerhalvåret, er å få oversikt over forekomst av Campylobacter i slaktekylling, samt gjennom handlingsplanen redusere menneskers eksponering for Campylobacter via norsk slaktekylling.

Handlingsplan Campylobacter 2020 

Hovedformålet med handlingsplanen er å redusere eksponeringen i befolkningen for Campylobacter spp. via norsk  slaktekylling. Implementering og gjennomføring av handlingsplanen antas å kunne gi en folkehelsegevinst ved at færre mennesker smittes av Campylobacter spp. fra norsk fjørfekjøtt.

→ Last ned handlingsplan for Campylobacter 2020

2019

The surveillance programme for Campylobacter spp. in broiler flocks in Norway 2019 

Surveillance in 2019 showed that a total of 103 flocks (5.1%) tested positive for Campylobacter spp. when all broiler flocks slaughtered before 51 days of age during the period May – October were tested. In total 2,018 flocks from 500 farms were sampled. There are regional differences in the proportions of positive farms. Of the positive flocks, 30.1% originated from 14 (2.8%) of the farms. The carcasses from the positive flocks were either heat treated or frozen for a minimum of three weeks before being marketed. This year’s result is somewhat more favourable than the results from 2016 - 2018 with 7.7%, 7.1% and 6.3% positive flocks, respectively. The prevalence is still very low, compared to most other European countries.

↓ Last ned overvåkingsrapporten 2019

Pilotstudie på Campylobacter spp. i litt eldre slaktekyllinger 2018

En pilotstudie på forekomst av Campylobacter spp. hos kylling som slaktes når de er eldre enn 50 dager, viste en forekomst av Campylobacter jejuni i 43,3 % av prøvene. Disse eldre kyllingene er ikke en del av det årlige overvåkingsprogrammet. Blindtarmsmateriale fra 104 flokker slaktet ved tre forskjellige slakterier i perioden mai til og med oktober ble analysert ved dyrking. Campylobacter jejuni var den eneste Campylobacter sp. som ble påvist. Resultatene viste at flokkene fra slakteriet med de i snitt eldste dyrene hadde den høyeste forekomsten av Campylobacter sp. (87,5 %). Disse flokkene var også rapportert å ha tilgang til utearealer. Flokkene fra slakteriet med de i snitt yngste flokkene var ikke rapportert å gå ute, og disse flokkene hadde også den laveste forekomsten av Campylobacter (22,2 %). Antallet prøver i undersøkelsen er for lavt til å kunne trekke omfattende konklusjoner, men resultatene indikerer at alder på kyllingene og mulighet for å gå ute er viktige risikofaktorer for å få Campylobacter-smitte inn i flokken. Dette er i overenstemmelse med resultater fra andre undersøkelser.

↓ Last ned rapport fra pilotstudiet

Eldre rapporter og handlingsplaner