Campylobacter hos fjørfe - overvåking

Rapporter fra overvåkingsprogrammet. 

Overvåkingsprogrammet er sentral del av handlingsplanen mot Campylobacter hos slaktekylling, som startet i 2001.

Formålet med overvåkingsporgrammet, som omfatter alle slaktekyllinger som slaktes i sommerhalvåret, er å få oversikt over forekomst av Campylobacter i slaktekylling, samt gjennom handlingsplanen redusere menneskers eksponering for Campylobacter via norsk slaktekylling.

Handlingsplan Campylobacter 2021

Hovedformålet med handlingsplanen er å redusere eksponeringen i befolkningen for Campylobacter spp. via norsk  slaktekylling. Implementering og gjennomføring av handlingsplanen antas å kunne gi en folkehelsegevinst ved at færre mennesker smittes av Campylobacter spp. fra norsk fjørfekjøtt.

Handlingsplan Campylobacter 2021

2020

The surveillance programme for Campylobacter spp. in broiler flocks in Norway 2020

Surveillance in 2020 showed that a total of 115 flocks (6.1%) tested positive for Campylobacter spp. when all broiler flocks slaughtered before 51 days of age during the period May – October were tested. In total 1 893 flocks from 490 farms were sampled. Of all farms sampled, 86 (17.6%) had positive flocks and of these, 24 (4.9% of all farms) had two or more positive
flocks. This means that almost 50% of the positive flocks originated from less than 5% of the farms. The carcasses from the positive flocks were either heat treated or frozen for a minimum of three weeks before being marketed. This year’s result is somewhat more
favourable than the results from 2016 - 2018 with 7.7%, 7.1%, 6.3% respectively and a bit worse than the result from 2019 with 5.1% positive flocks. The prevalence is still very low, compared to most other European countries.

↓ Last ned overvåkingsrapporten 2020

Pilotstudie på Campylobacter spp. i litt eldre slaktekyllinger 2018

En pilotstudie på forekomst av Campylobacter spp. hos kylling som slaktes når de er eldre enn 50 dager, viste en forekomst av Campylobacter jejuni i 43,3 % av prøvene. Disse eldre kyllingene er ikke en del av det årlige overvåkingsprogrammet. Blindtarmsmateriale fra 104 flokker slaktet ved tre forskjellige slakterier i perioden mai til og med oktober ble analysert ved dyrking. Campylobacter jejuni var den eneste Campylobacter sp. som ble påvist. Resultatene viste at flokkene fra slakteriet med de i snitt eldste dyrene hadde den høyeste forekomsten av Campylobacter sp. (87,5 %). Disse flokkene var også rapportert å ha tilgang til utearealer. Flokkene fra slakteriet med de i snitt yngste flokkene var ikke rapportert å gå ute, og disse flokkene hadde også den laveste forekomsten av Campylobacter (22,2 %). Antallet prøver i undersøkelsen er for lavt til å kunne trekke omfattende konklusjoner, men resultatene indikerer at alder på kyllingene og mulighet for å gå ute er viktige risikofaktorer for å få Campylobacter-smitte inn i flokken. Dette er i overenstemmelse med resultater fra andre undersøkelser.

Eldre rapporter og handlingsplaner