Campylobacter hos fjørfe - overvåking

Rapporter fra overvåkingsprogrammet. 

Overvåkingsprogrammet er sentral del av handlingsplanen mot Campylobacter hos slaktekylling, som startet i 2001.

Formålet med overvåkingsporgrammet, som omfatter alle slaktekyllinger som slaktes i sommerhalvåret, er å få oversikt over forekomst av Campylobacter i slaktekylling, samt gjennom handlingsplanen redusere menneskers eksponering for Campylobacter via norsk slaktekylling.

Handlingsplan Campylobacter 2019

Hovedformålet med handlingsplanen er å redusere eksponeringen i befolkningen for Campylobacter spp. via norsk  slaktekylling. Implementering og gjennomføring av handlingsplanen antas å kunne gi en folkehelsegevinst ved at færre mennesker smittes av Campylobacter spp. fra norsk fjørfekjøtt.

Last ned handlingsplan for Campylobacter 2019

2018

Overvåkingsprogrammet for Campylobacter spp. i slaktekylling 2018

Overvåkingen viste at 126 flokker (6,3 %) testet positivt for Campylobacter sp. når alle flokker som ble slaktet før de var 51 dager gamle i perioden mai til og med oktober ble prøvetatt. I alt 1986 flokker fra 508 gårder ble undersøkt. Av de positive flokkene kom 39,7 % fra 4,3 % av gårdene. Slaktene fra de positive flokkene ble enten varmebehandlet eller frosset i minst tre uker før de kom ut på markedet. Det var noe færre positive flokker i 2018 enn det var i 2016 og 2017 hvor det ble påvist henholdsvis 7,7 % og 7,1 % positive. Forekomsten er fortsatt svært lav sammenlignet med de fleste andre europeiske land.   

↓ Last ned overvåkingsrapporten 2018


Pilotstudie på Campylobacter spp. i litt eldre slaktekyllinger 2018

En pilotstudie på forekomst av Campylobacter spp. hos kylling som slaktes når de er eldre enn 50 dager, viste en forekomst av Campylobacter jejuni i 43,3 % av prøvene. Disse eldre kyllingene er ikke en del av det årlige overvåkingsprogrammet. Blindtarmsmateriale fra 104 flokker slaktet ved tre forskjellige slakterier i perioden mai til og med oktober ble analysert ved dyrking. Campylobacter jejuni var den eneste Campylobacter sp. som ble påvist. Resultatene viste at flokkene fra slakteriet med de i snitt eldste dyrene hadde den høyeste forekomsten av Campylobacter sp. (87,5 %). Disse flokkene var også rapportert å ha tilgang til utearealer. Flokkene fra slakteriet med de i snitt yngste flokkene var ikke rapportert å gå ute, og disse flokkene hadde også den laveste forekomsten av Campylobacter (22,2 %). Antallet prøver i undersøkelsen er for lavt til å kunne trekke omfattende konklusjoner, men resultatene indikerer at alder på kyllingene og mulighet for å gå ute er viktige risikofaktorer for å få Campylobacter-smitte inn i flokken. Dette er i overenstemmelse med resultater fra andre undersøkelser.

↓ Last ned rapport fra pilotstudiet

Eldre rapporter og handlingsplaner