Campylobacter hos fjørfe - overvåking

Rapporter fra overvåkingsprogrammet. 

Overvåkingsprogrammet er sentral del av handlingsplanen mot Campylobacter hos slaktekylling, som startet i 2001.

Formålet med overvåkingsporgrammet, som omfatter alle slaktekyllinger som slaktes i sommerhalvåret, er å få oversikt over forekomst av Campylobacter i slaktekylling, samt gjennom handlingsplanen redusere menneskers eksponering for Campylobacter via norsk slaktekylling.

  • Handlingsplan Campylobacter 2024

    Hovedformålet med handlingsplanen er å redusere eksponeringen i befolkningen for Campylobacter spp. via norsk  slaktekylling. Implementering og gjennomføring av handlingsplanen antas å kunne gi en folkehelsegevinst ved at færre mennesker smittes av Campylobacter spp. fra norsk fjørfekjøtt.

    Handlingsplan Campylobacter 2024

2023

Surveillance in 2023 showed that a total of 128 flocks (6.1%) tested positive for Campylobacter spp. when all broiler flocks slaughtered before 51 days of age during the period 1st of May – 31st of October were tested. In total 2 100 flocks from 505 farms were sampled. Of all farms sampled, 83 (16.4%) had at least one positive flock, and of these, 28 had two or more positive flocks. The majority of the positive flocks comes from farms having more than one positive flock and even though these farms only represent 5.5% (28/505) of all farms tested, they contributed with 57.0% (73/128) of all positive flocks tested in 2023.

The carcasses from the positive flocks were either heat treated or frozen for a minimum of three weeks before being marketed. This year’s result is within the range from 2020 - 2022 with 6.1%, 5.8% and 4.8% positive flocks, respectively. The prevalence is still very low, compared to most other European countries.

Last ned rapporten

Eldre rapporter og handlingsplaner

Pilotstudie på Campylobacter spp. i litt eldre slaktekyllinger 2018

En pilotstudie på forekomst av Campylobacter spp. hos kylling som slaktes når de er eldre enn 50 dager, viste en forekomst av Campylobacter jejuni i 43,3 % av prøvene. Disse eldre kyllingene er ikke en del av det årlige overvåkingsprogrammet. Blindtarmsmateriale fra 104 flokker slaktet ved tre forskjellige slakterier i perioden mai til og med oktober ble analysert ved dyrking. Campylobacter jejuni var den eneste Campylobacter sp. som ble påvist. Resultatene viste at flokkene fra slakteriet med de i snitt eldste dyrene hadde den høyeste forekomsten av Campylobacter sp. (87,5 %). Disse flokkene var også rapportert å ha tilgang til utearealer. Flokkene fra slakteriet med de i snitt yngste flokkene var ikke rapportert å gå ute, og disse flokkene hadde også den laveste forekomsten av Campylobacter (22,2 %). Antallet prøver i undersøkelsen er for lavt til å kunne trekke omfattende konklusjoner, men resultatene indikerer at alder på kyllingene og mulighet for å gå ute er viktige risikofaktorer for å få Campylobacter-smitte inn i flokken. Dette er i overenstemmelse med resultater fra andre undersøkelser.

Last ned rapporten fra pilotstudiet