Geoelementanalyse av skjell fra gjedde fanget i Gillsvannet 2023

I november 2021 ble Gillsvannet behandlet med rotenon for å fjerne den introduserte fiskearten gjedde. I tiden etter bekjempelsesaksjonen ble det jevnlig samlet inn vannprøver til miljø-DNA analyser for å avdekke spor av gjedde i innsjøen.

Gillsvannet er en innsjø i Kristiansand som befinner seg like over havnivå (1 moh.), som medfører et saltvannsjikt og delvis brakkvannsforhold med tilførsel av saltvann ved springflo. Gillsvannet er meromiktisk, dvs. at det har bunnlag som ikke blander seg med resten av vannvolumet. Bunnlaget fra 7 meter og nedover er oksygenfritt og har høy salinitet. På grunn av saltvannslaget inneholder bunnvannet store mengder med hydrogensulfid (H2S). Dette bunnvannet vil ikke være levelig for gjedde over tid.

I tiden etter bekjempelsesaksjonen ble det jevnlig samlet inn vannprøver til miljø-DNA analyser for å avdekke spor av gjedde i innsjøen. Vannprøver ble samlet inn fra ulike posisjoner i vannet. I omtrent 1,5 år etter behandlingen var det ikke spor av gjedde i prøvene, men i slutten av april 2023 ble det gjort funn av gjedde i miljø-DNA ved 3 av 6 punkter. Det ble senere bekreftet at det er gjedde i vannet, da det våren 2023 ble fanget én gjedde på ruse. Størrelsen på gjedden passer med at det kan være en overlever fra rotenonbehandlingen.

Resultatene våre viser at det er forskjeller i grunnstoffkonsentrasjon og/eller nivå mellom gjedden fra 2021 og den fra 2023, men årsaken til disse forskjellene er usikker. En mulighet er at gjedden kan ha blitt overført til Gillsvannet etter rotenonaksjonen i 2021. En annen mulighet er at gjedda fra 2023 kan ha oppholdt seg i periferien i vassdraget og slik overlevd rotenonaksjonen. I så tilfelle har den måttet oppholdt seg i periferien over tid og frem til at rotenonkonsentrasjonen var betydelig redusert. Hvorvidt et slikt scenario vurderes som mulig er noe andre må svare på. Vi kan derfor ikke si noe sikkert om hvordan gjedden har kommet tilbake til Gillsvannet.