Tiltak mot G. salaris i Beistadfjorden. Årsrapport 2007

Denne rapporten er en aktivitetsrapport for året 2007 i et prosjekt som strekker seg over flere år. Den er
derfor utformet på en kortere og friere form enn sluttrapporten, som vil være oppbygd etter
retningslinjer for sluttrapporter (DN-rapporter).

Behandlingen ble gjennomført av personell fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og
Veterinærinstituttet (VI), Seksjon for miljø- og smittetiltak og Seksjon for parasittologi. Seksjon for
miljø- og smittetiltak var ansvarlig for planlegging og gjennomføring av behandlingen på oppdrag fra
Direktoratet for naturforvaltning, med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som tiltakshaver. NIVA med støtte
fra VI Seksjon for parasittologi var ansvarlig for planleggingen og utdoseringen av aluminiumsulfat. Dette
rapporteres i en egen NIVA-rapport (Hagen mfl. 2008, in prep.).