Fallviltundersøkelser - fredede fuglearter Rapport over undersøkt fallvilt og fallviltets dødsårsak i 2023

Veterinærinstituttet har siden 2003 gjennomført rutinemessig undersøkelse av fallviltskrotter fra fredede fuglearter. Fugleskrottene stammer fra fugler som er skinnlagt av preparanter for utstopping. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Miljødirektoratet. I 2023 mottok Veterinærinstituttet 44 fugleskrotter fra preparanter (taksidermister).

Prosjektets hovedformål er å kartlegge dødsårsaker hos ville fugler, med vekt på å avdekke ulovlig felling (skuddskader), som et ledd i en langsiktig kunnskapsoppbygging omkring biologiske faktorer og artenes demografi. Prosjektet skal videre ivareta organmateriale (biobank) fra døde individer av viltlevende fugler, med henblikk på senere analyser.

I 2023 mottok Veterinærinstituttet 44 fugleskrotter fra preparanter (taksidermister). Av disse var 39 egnet for obduksjon. Av de fem skrottene som ikke ble undersøkt var tre uegnet på grunn av kadaverose, og to var uegnet for undersøkelse på grunn av kadaverose forårsaket av for treg forsendelse i post. Traume var den viktigste dødsårsaken, og gjaldt ~77% av tilfellene.

Samtlige obduserte skrotter ble undersøkt med røntgen uten funn av prosjektiler.