For lav gytebestand i Åelv- og Søavassrdaget i Hemne kommune i 2016

I 2016 utførte Veterinærinstituttet gytefisktellinger i Åelv- og Søavassrdaget i Hemne Kommune. .Ut fra gytefisktellingene høsten 2016 antar vi at det sto i størrelsesorden 300 - 350 kg hunnfisk i Åelvvassdraget. Gytebestandsmålet for laks i vassdraget er derfor med stor sannsynlighet ikke oppnådd i 2016. 

Fangstraten i Åelvvassdraget er beregnet til ca 40 % for sesongen 2016, noe som indikerer lav
beskatning.
I Søavassdraget antar vi at det sto mellom 250 og 300 kilo hunnfisk høsten 2016. Gytebestandsmålet for
laks i vassdraget er derfor med stor sannsynlighet oppnådd i 2016. Fangstraten i Søavassdraget er
beregnet til ca 15 % for sesongen 2016, noe som indikerer svært lav beskatning.
Begge vassdragene og spesielt Søavassdraget er lokalt og regionalt viktige sjøaurevassdrag, med
innslag av storvokst gytefisk. I Søavassdraget har sjøauren historisk vært den dominerende arten.
Gytefisktelling av voksen sjøaure er forbundet med usikkerhet i begge vassdrag, da hoveddelen av
gytinga mest trolig var over da tellingene ble gjennomført. Det er derfor vanskelig å si noen sikkert om
størrelse på gytebestander hos sjøaure.
Skjellanalyser av et mindre antall laks fanget under gytefisktellingene viste at det ble funnet en
oppdrettslaks i Åelvvassdraget, samt at seks av de undersøkte fiskene hadde gytt tidligere
(flergangsgytere). I tillegg ble det funnet og avlivet en regnbueørret i Søavassdraget. Beregnet
gjennomsnittlig smoltalder av et begrenset antall prøver samlet inn under gytefisktellingene var 3 år i
Åelvvassdraget og 2,5 år i Søa.
For å få et kontinuerlig datasett fra samme vassdrag over flere år, slik at en dermed kan kunne si noe om
bl.a. mellomårsvariasjoner, anses det som både viktig og verdifullt å følge opp undersøkelsene i 2017.
Begge vassdragene er regionalt viktige vassdrag for laks og sjøaure, og slike undersøkelser vil kunne gi
verdifulle data i forhold til videre forvaltning av bestandene i vassdragene. En god bestandsovervåking
vil derfor være et viktig verktøy i forvaltningen av vassdragene.

Prosjektet var et samarbeid mellom Veterinærinstituttet i Trondheim, Norsk institutt for naturforskning
(NINA), Hemne Jeger og Fiskeforening og Hemne kommune. Undersøkelsene er finansiert med midler
fra Miljødirektoratet, AquaGen AS og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Gytefiskundersøkelsene vil gi et bedre grunnlag for å vurdere status for
fiskebestandene og følge bestandsutviklingen i vassdragene over