Kardiomyopatisyndrom (CMS) hos laks

Rapporten gir en sammenstilling av kunnskap om hjertesprekk (CMS) hos laks. 

Karakteriseringen av viruset som forårsaker CMS, piscint myokarditt virus (PMCV) i 2010 og 2011 markerte et viktig tidsskille i kunnskapsutviklingen om CMS. 

Kardiomyopatisyndrom (CMS), også kalt hjertesprekk, er en alvorlig hjertelidelse hos oppdrettslaks i sjø. Sykdommen gir betydelige økonomiske tap for næringen fordi det oftest er stor og slaktemoden fisk som rammes.

En samlet innsats fra næringen, fiskehelsetjenester og forskningsinstitusjoner har bidratt til kunnskap om sykdommen, herunder hvordan den opptrer, risikofaktorer og økonomiske betydning.

Etter at viruset ble påvist 2010/2011, har nye metoder og verktøy blitt tilgjengelig og et betydelig antall studier igangsatt og gjennomført. Med dette som bakgrunn ble også det treårige FHF-finansierte forskningsprosjektet «CMS-Epi - Epidemiologisk studie av kardiomyopatisyndrom: Utredning av spredning, risikofaktorer og sykdomsforløp i norsk lakseoppdrett» lansert i 2015 (FHF prosjekt 901118).

Forskningsprosjektet har som overordnet mål å øke kunnskapen om spredning av viruset som forårsaker CMS (PMCV) og faktorer som påvirker utviklingen av klinisk CMS. Kunnskapsformidling er også et viktig delmål i prosjektet. I den forbindelse er publisert og upublisert viten om CMS og PMCV gjennomgått og sammenstilt i denne rapporten. Rapporten gir en helhetlig fremstilling av kunnskapsstatus, med størst fokus på sykdomsutvikling, agens og epidemiologi.

Rapporten er knyttet til dette forskningsprosjektet

Åse Helen Garseth

Fagansvarlig villfiskhelse og Seniorforsker 1110
Vis telefonnummer
Send e-post

Alle ansatte