Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen - Årsrapport 2016

Rapporten omhandler alle vassdragene i regionen der det er gjennomført tiltak i forbindelse med
reetableringsprosjektet. For Vefsna er det utarbeidet egen rapport.

I 2016 ble det i alt satt ut ca. 325.000 individer av laks i elvene Fusta, Drevja, Halsanelva, Hestdalselva, Dagsvikelva og Hundåla. Det var kun i Halsanelvene det ble satt ut rogn i 2016. Estimert overlevelse på det
utsatte materialet av rogn frem til yngelen forlater eskene er i snitt for begge elvene 97,8 %. Overlevelsen
var høy i begge elvene det ble utsatt rogn, og estimatet for overlevelse er likt med tilsvarende som i andre
reetableringsprosjekt.

Det ble utført tetthetsberegninger av ungfisk i Fusta, Drevja og Halsanelvene. Tettheten av lakseunger med
alder 0+ vurderes som meget god i Fusta, med en kraftig økning i tetthet mellom 2015 og 2016, mens
tettheten av eldre lakseunger i Fusta vurderes som lav. En av årsakene til dette kan være lav smoltalder i
Fusta, se også kapitel 5.2 figur 9. Tettheten av ørretunger i Fusta vurderes som lav for både 0+ og eldre
ørretunger, og tetthetene er forholdsvis uforandret mellom 2015 og 2016.

Resultat fra drivtellinger i elvene i regionen viser at basert på observert fisk under tellingene, så er ikke
gytebestandsmålet for laks oppnådd i noen av elvene. Dårlig sikt under tellingene, og da spesielt i Fusta,
gjør tallene meget usikre. Ser en på antall fisk fanget i laksetrappa i Forsmoforsen i Fusta i løpet av to
åpninger av trappa à fire timer, er det likevel grunn til å tro at gytebestanden er en god del større enn det
observerte. Det ble da fanget 367 laks, hvorav 244 smålaks, 116 mellomlaks og 7 storlaks.