Radioaktivitet i beitevekster høsten 2018

Veterinærinstituttet er involvert i overvåking og beredskap på radioaktivitetsområdet gjennom analysevirksomhet og rådgivning overfor Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Mattilsynet og Kriseutvalget for atomberedskap. Denne undersøkelsen er en pilotstudie med formål å måle radioaktivt nivå i et utvalg vekster som planteetende dyr gjerne spiser på utmarksbeiter.

Siden Tsjernobyl-ulykken i april 1986 har man i Norge vært oppmerksomme på at planteetende dyr kan få i seg radioaktive isotoper når de beiter i utmark. Fjellstrøkene i Sør-Norge, samt Nord-Trøndelag og sørlige deler av Nordland fikk spesielt mye radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl, men også andre områder ble berørt.

Den radioaktive isotopen som fortsatt er målbar, er cesium-137 (Cs-137) med en halveringstid på 30 år. Isotopen kan ennå i dag forårsake problemer for norsk matproduksjon gjennom opptak i planter og sopp og videre i næringskjeden til dyr og mennesker. Myndighetenes kartlegging og overvåking av radioaktiv forurensning har vanligvis enten et miljøaspekt eller human helseaspekt.

Studien ble initiert og gjennomført av Veterinærinstituttet med økonomiske midler fra DSA til Veterinærinstituttets arbeid med atomberedskap. Resultatene kan bidra inn i vurderingen av risiko for dyrs og menneskers helse knyttet til radioaktivitet i næringskjeden, og de kan være med som bakgrunnsverdier ved en eventuell ny radioaktiv hendelse. 

Det var ingen områder med spesielt høy radioaktivitet i dette materialet. 75 % av prøvene (38 av 51) var det ingen målbar radioaktivitet. Alle prøvene viste radioaktivitetsnivå lavere enn den generelle grenseverdien på 600 Bq/kg som gjelder for mat.