Beredskap og kunnskapsstøtte 

Veterinærinstituttet er en sentral kunnskapsleverandør for nasjonal helseberedskap. Vi er landets ledende fagmiljø innen biosikkerhet hos fisk og landdyr, og vi har som mål å bli Norges beredskapssenter for Én helse.

Å kunne håndtere risiko raskt og effektivt, kan være kritisk. Vi ved Veterinærinstituttet skal i årene framover fortsatt bidra til at samfunnet blir i stand til å forebygge og redusere skadeeffekter av helsetrusler mot fisk, dyr, miljø og mennesker. I tillegg skal vi bidra til lønnsom og bærekraftig bioproduksjon i vann og på land.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling som kan avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk, forskning, overvåking, risikovurdering inngår alle i beredskapen sammen med kunnskapsbasert rådgiving og formidling. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Veterinærinstituttets hovedoppgave var fra starten av å bekjempe tuberkulose og brucellose. Dette er to alvorlige zoonoser (sykdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker). Instituttet fikk etterhvert viktige oppgaver med å forebygge sykdomsutbrudd, og i mange år ble det her produsert et høyt antall ulike sera og vaksiner. Fiskehelse har siden 1980-tallet vært et sentralt fagområde. I dag berører den faglige virksomheten hele kjeden fra planter via fôr, fisk, dyr og mat til mennesker.

For å kunne utøve vårt samfunnsoppdrag, må Veterinærinstituttet ha høy faglig kompetanse, riktige fasiliteter og god forståelse av myndighetenes og næringenes behov. Derfor bygger vår beredskap på sterk forsknings- og innovasjonsvirksomhet samt omfattende kunnskapsbaserte tjenester gjennom oppdrag og forvaltningsstøtte. 

Én helse

Vi bruker begrepet Én helse om den tverrfaglige innsatsen som nedlegges lokalt, nasjonalt og globalt for å oppnå optimal helse for mennesker, dyr og miljø. Innenfor «én helse»-tenkningen erkjenner man at menneskers helse henger sammen med helsetilstanden blant dyr og miljø. Veterinærinstituttet har arbeidet både med dyrehelse og humanhelse og bidratt til å løse miljøutfordringer. Når Veterinærinstituttet nå har tatt begrepet «én helse» inn i sin visjon, synliggjør det at tradisjonen skal videreføres og forsterkes i årene framover.

Våre mål

Veterinærinstituttet skal bidra til at helsetrusler avdekkes hurtig og gi myndigheter, næring og allmennheten gode, kunnskapsbaserte råd om forebygging og håndtering av kriser

Vi skal være myndighetenes foretrukne rådgiver og kunnskapsleverandør innen fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. 

Dette skal vi oppnå ved å: 

  • modernisere beredskapen
  • videreutvikle kompetansen innen biosikkerhet i blå og grønn sektor
  • etablere tverrfaglige team for oppklaring av årsaker til nye sykdommer, og for rådgiving om forebygging, spredning og bekjempelse av sykdomsutbrudd
  • være aktiv i å ta i bruk ny teknologi
  • bruke moderne, kvalitetssikrede diagnostiske metoder til påvisning av alvorlige sykdommer
  • videreutvikle elektronisk prøvejournalsystem (PJS) og tilby brukervennlige dataløsninger
  • oppnevne to nye koordinatorer for å styrke henholdsvis beredskapen og funksjonen som nasjonalt referanselaboratorium

Les mer om Veterinærinstituttet