Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2018

Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) overvåker på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet forekomsten av skrantesjuke (CWD – Chronic Wasting Disease) i Norge. Nå oppsummeres arbeidet fra 2016 - 2018 i en rapport.

Ved utgangen av 2017 var det analysert prøver fra 35 794 individer. Flere funn av klassisk (smittsom) CWD hos villrein fra sone 1 i Nordfjella villreinområde, medførte statlig vedtak om å skyte ut hele denne delbestanden. Dette ble gjennomført vinteren 2017/2018.

Ved inngangen til 2018 var det registrert 13 tilfeller av CWD hos villrein, tre tilfeller hos elg og ett tilfelle hos hjort. Tilfellene hos elg og hjort ble klassifisert som atypisk CWD. Dette er en type av sykdommen som trolig oppstår spontant, primært hos eldre individer, og som antas å ikke være smittsom, eller i så fall, ikke i samme grad som klassisk CWD. Innsamlingsarbeidet i 2018 avdekket ytterligere seks funn av klassisk CWD hos villrein.

Arbeidet med å kartlegge forekomsten av CWD hos norske hjortedyr ble ytterligere intensivert i 2018. En medvirkende årsak til opptrappingen var EUs vedtak om å initiere et europeisk kartleggingsprogram.

Det nasjonale målet for 2018 var prøver fra 30 000 individer. Formålet med innsamlingen var å få mer kunnskap om forekomst og geografisk utbredelse av CWD i Norge. Takket være en formidabel innsats fra jegere og representanter fra kommuner, villreinnemder, villreinutvalg, fjelloppsyn m.m., ble innsamlingsarbeidet i 2018 svært vellykket. Totalt ble det samlet inn og analysert prøver fra 33 656 hjortedyr.

Veterinærinstituttet og NINA har utført det praktiske arbeidet med kartleggingen og overvåkingen på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. På lokalt og regionalt nivå har jegere, kommunal viltforvaltning, villreinnemder, villreinutvalg, Statens naturoppsyn (SNO), lokalt og regionalt Mattilsyn, lokale fjellstyrer og andre gjort sitt til at det var mulig å gjennomføre en så omfattende prøvetaking.

Målet har vært å øke kunnskapen om sykdomsutbredelsen slik at myndighetene best mulig kan forvalte sykdommen og våre hjorteviltbestander i denne nye situasjonen.