Tilsyn med genmodifisering i næringsmidler, fôrvarer og såvarer 2014

Denne rapporten oppsummerer gjennomføringen og resultatene for 2014 av tilsynsprogrammet “Tilsyn med genmodifisering i næringsmidler, fôrvarer og såvarer”.

Dette programmet inngår i Mattilsynets portefølje av overvåkings- og kartleggingsprogrammer. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttak og oppfølging av resultatene, mens Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for påvisning av genmodifisert materiale i mat, fôr og såvare, og har ansvar for laboratorieanalysene. 

Resultatene for 2014 avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år. Det ble gjort 6 funn med ulovlig høyt innhold av EU-godkjent genmodifisert materiale i prøver av næringsmidler, og ett funn av en GMO som ikke er godkjent verken i EU eller Norge. I 2014 ble det for første gang undersøkt for og påvist genmodifisert papaya i Norge. Totalt ble det analysert 121 prøver i programmet. GMO ble påvist i 56 (46%) av disse prøvene.

Kontroll med genmodifisering byr på en rekke utfordringer, både for virksomheter, tilsynsmyndigheter og analyselaboratorier. De viktigste utfordringene og mulige løsninger drøftes i et eget kapittel i denne rapporten.

Bjørn Spilsberg

Senior forsker
Mobilnr: +47 41105344
E-post: bjorn.spilsberg@vetinst.no

Arne Holst-Jensen

Seksjonsleder forskningsgruppe mattrygghet og dyrehelse
Mobilnr: +47 41106362
E-post: arne.holst-jensen@vetinst.no

Alle ansatte