Forekomst av pinnatoksiner i norske skjell

Naturlig forekommende algegifter kan gi risiko for forgiftning hos mennesker når de akkumuleres i skjell som skal til konsum. Veterinærinstituttet har identifisert en hittil ukjent algegift i norske farvann som kan utgjøre et potensielt problem.

Pinnotoksiner og pteriatoksiner er giftstoffer som først ble identifisert av japanske forskere i 1995, etter en forgiftningsepisode i Kina i 1990. Det er likevel usikkert om disse giftstoffene var årsak til forgiftningen i Kina, og giftvirkning på mennesker er ikke kjent.

Strukturelt ligner giftene på de mer kjente spirolidene, som produseres av blant annet dinoflagellaten Alexandrum ostenfeldii, og som hyppig påvises i norske farvann.

Veterinærinstituttet har etablert en sensitiv analysemetode for bestemmelse av pinnotoksiner og spirolider. Etter kjemiske analyser av skjell- og algeekstrakter er gifttypen pinnatoksin funnet i skjell og algeprøver langs hele norskekysten. Dette er første gang pinnatoksiner har blitt påvist i Europa.

Pinnatoksinene gir høy dødelighet hos mus ved lave doser, ikke bare ved intraperitonal injisering, men også når musene spiser giftstoffet.

Algen som produserer pinnatoksin G er fremdeles ukjent, mens forskere på New Zealand har klart å dyrke en ny type dinoflagellat som produserer pinnatoksin F.

Det fins ikke noe kunnskap om metabolisme og avgiftning av pinnatoksiner i ulike skjellarter i Norge, og det er også viktig å etablere kunnskap om virkningsmekanismer, hvor farlige pinnatoksiner er i sjømat og om mulige grenseverdier.