Oppdrag 

Veterinærinstituttet utfører oppdrag for ulike aktører innen flere ulike fagområder. 

Du finner kontaktperson under hver enkelt type oppdrag. Dersom du ønsker å diskutere et mulig oppdrag i samarbeid med oss, ta kontakt via epost eller telefon. 

Immunologi

Vi utfører både diagnostiske oppdrag for antistoffer eller antigen i serum og melk, samt at vi samarbeider med aktører innen forskning og utvikling. 

 • Diagnostiske oppdrag

  Undersøkelser/screening av antall dyr etter forespørsel fra produsent for antistoffer eller antigen i serumprøver eller melkeprøver. (Geno, Nortura, Norsvin er typiske oppdragsgivere). Pris for oppdraget avtales mellom partene.

  Kontaktperson: Lene Vestby

 • Forskningsoppdrag

  Forskningsgruppene på seksjonen (Immunologi) utfører forskning i samarbeid med eksempelvis biotekselskaper, oppdrettere og andre som interessert i at vi analyserer prøver ved hjelp av metoder vi har etablert eller utviklet. Vi utarbeider planer for forsøk og analyser i fellesskap. Begge parter kan etter avtale publisere eller patentsøke potensielle resultater. Faktura sendes på utført oppdrag.

  Kontaktperson: Lene Vestby

Mattrygghet

Vi utfører flere typer oppdrag innen mattrygghet, både kursing innen prøvetaking og analysemetoder, samt studier av bakterievekst i matprodukter og stabilitetsstudier. 

Seksjon for miljø og smittetiltak i Trondheim

Vi har bred erfaring med ulike oppdrag innen miljø- og smittetiltak. Vi kan informere om aktuelle problemstillinger, gi råd i forhold til søknadsprosesser, budsjettere tiltak og være både prosjektledere og utførere av tiltak/oppdrag.

Bekjempelse av introduserte arter i vann

Planlegging, kartlegging og gjennomføring. Vi påtar oss også utredningsoppdrag på dette feltet. 

 • Gyrodactylus salaris

  Veterinærinstituttet, Miljø- og smittetiltak, er nasjonalt kompetansesenter for bekjempelsen av Lakseparasitten Gyrodactylus salaris

  Veterinærinstituttet administrerer bekjempelsen av G. salaris, på oppdrag fra Miljødirektoratet, som et totalprosjekt, med ansvar for økonomi, forundersøkelser, planlegging, behandling og rapportering.

  Alle bekjempelsestiltak mot G. salaris i Norge blir utført på oppdrag fra Miljødirektoratet med aktuell Fylkesmann som tiltakshaver.

  Kontaktperson: Asle Moen

 • Introduserte fiskearter i ferskvann

  Vi gjennomfører bekjempelsestiltak mot fremmede introduserte fiskearter i ferskvann med rotenonløsningen CFT- Legumin (rotenonbehandling). Tiltak krever en utslippstillatelse for CFT-Legumin fra Miljødirektoratet. De fleste tillatelser blir gitt med den forutsetning at Veterinærinstituttet gjennomfører selve tiltaket. Vi kan også være behjelpelig med søknadsprosessen og alle andre nødvendige forundersøkelser.

  Kontaktperson: Asle Moen

 • Signalkreps

  Prinsippene bak rotenonbehandlinger kan også benyttes til bekjempelse av andre introduserte arter i ferskvann. Vi har med suksess gjennomført tiltak mot Signalkreps i flere lokaliteter ved bruk av legemiddelet Betamax som opprinnelig er utviklet for å fjerne lakselus. Vi kan være behjelpelig med å vurdere muligheten for tiltak mot Signalkreps og andre uønskede arter, samt være behjelpelig med forundersøkelser og eventuelle søknader.

  Kontaktperson: Roar Sandodden

 • Internasjonalt arbeid

  Veterinærinstituttet har en beredskapsavtale med Skottland og Irland hvis de skulle få introduksjon av Gyrodactylus salaris.

  Veterinærinstituttet har flere ganger samarbeidet med Environment Agency i England i bekjempelsesaksjoner, gjennom utveksling av mannskap og erfaring på bekjempelsesaksjoner.

  Vi har rådgivning og oppdrag i Spania, Nederland og Sverige. 

  Referanseoppdrag
  Foredrag for AFS

  Kontaktperson: Eirik Biering

Oppdrag for næringsaktører og forvaltning 

Fiskehelsegruppa ved Seksjon for miljø og smittetiltak har formell kompetanse og erfaring innen fiskehelse, fiskevelferd, prosjetetablering og prosjektledelse. I tillegg har vi kompetanse innen statistikk og epidemiologi.

 • Fiskehelse og fiskevelferd

  Fiskevelferd er et satsningsområde, der vi samarbeider tett med fiskehelsetjenester, oppdrettere, teknologileverandører og andre forskningsinstitusjoner. Vi bidrar med vitenskapelig kompetanse inn i feltutprøvinger av ny teknologi, inklusiv ikke-medikamentelle metoder for avlusing og lukket merdteknologi.

  Eksempler på prosjekter:

  Kontaktperson: Kristine Gismervik

 • Kartlegging av vannforekomster

  Veterinærinstituttet, Miljø- og smittetiltak, har i forbindelse med bekjempelse av G. salaris opparbeidet seg en bred kompetanse innen kartlegging av vannforekomster. I dette ligger selve stedfestelse av vannforekomster, men også ytterligere informasjon om vannforekomster dersom det er ønskelig.

  Utover egen kompetanse har Veterinærinstituttet i en årrekke samarbeidet med spesialister innen de enkelte fagfelt, som vil bli benyttet dersom vår egen kompetanse ikke strekker til. Nedenfor listes aktuelle undersøkelser som Veterinærinstituttet kan være behjelpelig med.

  • Generell kartlegging av vannforekomster
  • Kartlegging av vandringshindre for fisk
  • Utarbeide dybdeprofiler for dammer og innsjøer
  • Volumberegninger
  • Hastighetsmålinger
  • Vannføringsmålinger
  • Kartlegging av grunnvannstilsig

  Kontaktperson: Asle Moen