Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Ranaelva

Denne rapporten beskriver hvordan Gyrodactylus salaris er forsøkt utryddet fra Ranaelva etter at
parasitten på nytt ble påvist i elva. Elva ble opprinnelig friskmeldt i 2009 som følge av behandlinger med
CFT-Legumin i 2003 og 2004.

G. salaris ble første gang påvist i Ranaregionen i 1975. Regionen besto opprinnelig av seks vassdrag med
påvist smitte av G. salaris. Alle ble behandlet i 2003 og 2004 og friskmeldt i 2009 etter å ha blitt fulgt opp
i et femårig friskmeldingsprogram. Vassdragene har etter dette blitt overvåket i regi av et nasjonalt
overvåkningsprogram. Gjennom dette ble parasitten på ny påvist i Ranaelva etter analyser av laksunger
(Salmon salar) samlet inn 10.08.2014.

Prosjektet ble organisert ut i fra en allerede etablert regional koordineringsgruppe for Nordland.
Sammensetningen av gruppe ble noe endret for å tilpasse seg problemstillingen i Ranaelva, men var
fortsatt organisert etter fastlagt mal med medlemmer fra Fylkesmannen (tiltakshaver), Miljødirektoratet
og Mattilsynet. Veterinærinstituttet, seksjon for Miljø- og smittetiltak, var ansvarlig for planlegging og
gjennomføring av behandlingen og var representert med prosjektleder som sekretær i regional
koordineringsgruppe.

Behandlingene ble i hovedsak gjennomført med utgangspunkt i kartlegging fra behandlingene i Ranaelva i
2003 og 2004, men supplerende kartlegging ble gjennomført forut for behandlingen i 2015.