Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2019

Denne rapporten har som mål å frambringe systematiske og oppdaterte data om helsetilstanden i norske hjorteviltbestander og hos moskus. Miljødirekotatet er oppdragsgiver og finansiør for HOP.

 

HOP er landsomfattende. Programmet skal fremskaffe helsedata med tanke på en bærekraftig forvaltning av bestandene. Det legges vekt på sjukdommer som opptrer hos hjortevilt og moskus, og på smittsomme sjukdommer som kan overføres mellom hjortevilt/moskus og husdyr og fra hjortevilt/moskus til mennesker (zoonoser). Det fokuseres også på hvordan miljø- og klimaendringer influerer på helsetilstanden hos ville drøvtyggere.

Helsetilstanden hos norsk hjortevilt og moskus er generelt god, men i april 2016 ble den alvorlige prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD, skrantesjuke) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella villreinområde. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa og for første gang i verden hos en villrein. Sykdommen ble kort tid etter påvist hos elg, og i 2017 også hos hjort. Arbeidet med CWD har siden 2016 vært hovedfokus for viltgruppa ved Veterinærinstituttet. Et omfattende utbrudd av fotråte, hos et stort antall villrein i flere av våre sårbare villreinbestander, ble imidlertid høyt prioritert i 2019 og dette arbeidet fortsetter i 2020.

I 2019 ble det testet omtrent 29500 hjortedyr for CWD i Norge. Sykdommen ble påvist hos to eldre elgkyr (Selbu og Sigdal) i 2019. Karakterisering av CWD-funn hos norske hjortedyr siden påvisningen i 2016, har vist at prionsykdom hos disse artene har variasjon. Det er type-forskjeller mellom villrein, elg og hjort. I tillegg viser studier av prion-stammene/typene i museforsøk (bioassays) at det som ble avdekket hos norsk villrein ikke er identisk med tidligere beskrevet CWD hos hjortedyr i Nord-Amerika. De atypiske karakteristika hos norske elg er beskrevet i en publikasjon fra 2018.