Rotenonbehandling av lille Kolbotnvann i Oppegård kommune. En etablering av et salamanderrefugium.

Gjennom en konsekvensutredning og naturtypekartlegging i forbindelse med områderegulering ble de tre rødlistede amfibieartene storsalamander (Triturus cristatus), småsalamander (Lissotriton vulgaris) og spissnutefrosk (Rana arvalis) påvist i området Myrvoll-Ekornrud. Innenfor reguleringsområdet ligger lille Kolbotnvann som tidligere har hatt gode forekomster av disse artene. Etter introduksjon av mort (Rutilus rutilus) har bestandene gått kraftig tilbake. For å sikre disse bestandene ble det av Oppegård kommune foreslått å etablere refugier for disse artene i området.

I rapporten kommer det frem at et ledd i dette var å rotenonbehandle lille Kolbotnvann og med dette fjerne mort. Tomtekjøper og utbygger søkte om tillatelse til å rotenonbehandle lille Kolbotnvann. Hensikten med det var å etablere en god og skjermet lokalitet for amfibieartenes leveområde i vann.

Miljødirektoratet ga tillatelse 6. juli 2018 og behandlingen ble gjennomført 8. august 2018. Til sammen ble det brukt 17 liter rotenon. Gjennomføringen var vellykket og rotenoneanalysene i etterkant viser god innblanding og konsentrasjon. På bakgrunn av dette er det stor sannsynlighet for at morten er utryddet fra området.