Veterinært legemiddelregister (VetReg) - datakvalitet for antibakterielle midler

Forbruk av antibakterielle midler er analysert ved hjelp av data fra Veterinært legemiddelregister (VetReg). Resultatet av analysen viser at data for forbruk av antibakterielle midler rapportert til VetReg er ufullstendige. Det skyldes delvis datakvaliteten, men også underrapportering fra veterinærer. Omfanget av underrapportering kan ikke tallfestes.

På grunn av datakvaliteten kunne ikke mengde (kg) utlevert eller brukt av veterinær beregnes for ca. 8 % av rapportene; dette gjaldt både 2015 og 2016 data. For apotek var tilsvarende tall for utlevering til dyreeier henholdsvis 2 % og 1 % for 2015 og 2016.

Det kan ikke fastslås om data i VetReg for 2015 og 2016 er representative for forbruk av antibakterielle midler per dyreart. Sammen med salgstall for oral pasta og intramammarier, kan de likevel gi et grovt bilde av forskrivningsmønsteret til matproduserende dyr, inkludert bruk av humanpreparater. Siden data ikke et komplette innebærer det at man ikke kjenner den underliggende populasjonen – dvs. antall eller biomasse dyr «at risk» for å bli behandlet med antibakterielle midler. Inntil datakvaliteten er forbedret vil data presenteres som kg virksomt stoff, eventuelt også justert for forskjeller i dosering (DDDvet og DCDvet).