Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2020

Veterinærinstituttet har i år gjennomført fortløpende analyse av skjellprøver fra 8 ulike lakseelver rundt Trondheimsfjorden, for å avdekke andel rømt oppdrettslaks i sportsfiskesesongen. Det ble også gjennomført en separat undersøkelse av to elver i Åfjorden, Norddalselva og Stordalselva. 

Fra 1. juni til 14. september 2020 ble det analysert 4824 skjellprøver fra laks av totalt 4887 mottatte prøver. Dette gir 61 % prøver analysert av avlivet laks i de 8 vassdragene i Trondheimsfjorden og 41 % i de to ekstra elvene i Åfjorden, ifølge fangststatistikken på vassdragenes offisielle laksebørser per 15.11.2020. I de 8 vassdragene fra Trondheimsfjorden ble 20 skjellprøver av laks klassifisert som oppdrettsfisk (0,4 %) og 1 av skjellprøvene i 2 elvene i Åfjorden (0,5 %). 

Bjørn Florø-Larsen

Biolog/Forsker
Mobilnr: +47 91157918
E-post: bjorn.floro-larsen@vetinst.no

Ketil Skår

Oppdragskoordinator, Stab fiskehelse
Mobilnr: +47 48083020
E-post: ketil.skar@vetinst.no

Tine Solvoll Tønder


Mobilnr: +47 72810107
E-post: Tine.Solvoll.Tonder@vetinst.no

Alle ansatte