Spredningsscenarier for LA-MRSA i norsk svineproduksjon

Veterinærinstituttet fikk bestilling fra Mattilsynet den 29.04.12 (muntlig i møte) og skriftlig den 20.05.2014 (REF 2014/104075) på å utvikle en spredningsmodell for Livestock Associated Methicillin resistent Staphylococcus aureus (LA-MRSA) i den norske svinepopulasjonen under noen gitte scenarier.

Resultatene fra spredingsmodellen skal danne grunnlag for Mattilsynets samfunnsøkonomiske analyse av ulike tiltak for å begrense en mulig spredning av LA-MRSA fra norsk svinepopulasjon og ut i samfunnet. Tidligere foreligger det en vurdering gjort av Folkehelseinstituttet av risiko for og konsekvenser av spredning av LA-MRSA fra norske svinebesetninger til mennesker som har kontakt med infiserte griser og videre inn i norske helseinstitusjoner.

Det ble gitt en meget kort tidsramme for oppgaven da den samfunnsøkonomiske analysen må være klar før resultatene fra et igangsatt overvåkingsprogram over forekomsten av LA-MRSA blir ferdige i slutten av juni.

Det poengteres derfor at det har vært svært knapt med tid til kvalitetssikring av en del av de forutsetningene som er lagt til grunn for beregningene. Modellen er utviklet på grunnlag av de data vi har hatt til rådighet samt simuleringer av mulig handels mønster fremover i tid. Vurderinger av sannsynligheter for mulig smitteoverføring via de smitteveiene som er inkludert, er i stor grad gjort etter beste skjønn dersom det ikke er funnet vitenskapelig dokumentasjon på området. Det gjenstår mye forskning på flere områder, arbeidet med modellen har synligjort en del data som det mangler dokumentasjon for og som det bør forskes videre på.