Tarmsvulst hos stamfisk laks - epidemiologisk undersøkelse

For å kartlegge forekomsten av tarmsvulst hos stamfisk av laks ble ti fiskegrupper undersøkt i forbindelse med stryking høsten 2006.

Det ble samtidig samlet inn epidemiologisk informasjon for å identifisere mulige risikofaktorer. Tarmsvulst ble funnet hos fire av gruppene. Det innsamlede materialet gir ikke grunnlag for å trekke endelige konklusjoner om mulige årsaksforhold, men resultatene fra denne undersøkelsen støtter mistanken om at tarmsvulster kan være assosiert med bruk av fôr fra en bestemt leverandør. Resultatene viser at det vil være viktig å arbeide videre med å undersøke fôrresepter og andre forhold ved fôrproduksjonen. Da det antas at fôrsammensetning til matfisk og stamfisk i hovedsak er sammenfallende, vil det også være viktig å kartlegge eventuell forekomst av tarmsvulst hos matfisk. Dette vil gi et bedre grunnlag for å trekke konklusjoner med hensyn til en mulig assosiasjon mellom forekomst av tarmsvulst og et bestemt fôr, og også gi muligheter til å se nærmere på andre mulige årsaksfaktorer.