Reetableringsprosjektet i Ranelva og Røssåga 2005-2010

Ranaregionen ble behandlet med rotenon mot ektoparasitten Gyrodactylus salaris i 2003 og 2004. Våren 2005 startet arbeidet med tilbakeføring av genetisk materiale fra den levende genbanken.

Mål for reetableringsprosjektet i Ranelva og Røssåga 2005-2010 har vært å tilbakeføre og etablere bærekraftigebestander basert på lokalt genetisk materiale. Videre var det et mål å dokumentere utvikling og tilslag avtilbakeført materiale.

Strategien i reetableringsarbeidet har vært først å fortrenge og minimalisereeffektene av fremmed fisk i vassdragene, og deretter å etablere flere påfølgende sterke årsklasser basertpå store utsettinger av øyerogn med god genetisk bredde. De to første årene ble det derfor satt ut smoltog 1-årig settefisk for å minimalisere effekter av fremmed fisk, mens de store utsettingene besto avøyerogn tilbakeført gjennom årlige utsettinger i årene 2006-2010.

Denne sluttrapporten er ensammenstilling av resultater og utviklingstrekk i perioden 2005-2010. Det er tidligere utarbeidet årlige framdriftsrapporter (Moen et al. 2007, 2008, 2009, 2010).